พัทยาเดลีนิวส์

18 มกราคม 2553 :: 15:01:34 pm 3447

กรมที่ดิน อบรมจริยธรรม คุณธรรม ข้าราชการลูกจ้าง

สำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการฝึกอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกบริการ ยึดธรรมนูญชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นธรรม เสียสละ รับผิดชอบ เว้น 4 อคติ ชอบ ชัง ขลาด เขลา สู่เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง ถูกใจ ไร้ศักดินา
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วันนี้ (18 ม.ค. 53) นายประยูร ศรีนวล เลขานุการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องสัมมนาริมบึง 2 สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการยึด “ธรรมนูญชีวิต”เป็นหลักใน การปฏิบัติหน้าเพื่อให้เกิดความถูกต้องและถูกใจควบคู่กันไป โดยปราศจาก การเลือกปฏิบัติ ด้วยการไม่แบ่งชั้นวรรณะ ศักดินา ต่อผู้เข้ามาขอรับการบริการ ในพันธะกิจที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน รับผิดชอบ เพื่อลดคำครหา ข้อกล่าวหาให้ลดน้อยลงไปกว่าเดิม หรือหมดไปในอนาคต ด้วยการละเว้นอคติ 4 ข้อ ไม่ลำเอียงเพราะชอบ ไม่ลำเอียงเพราะชัง ไม่ลำเอียงเพราะขลาด ไม่ลำเอียงเพราะเขลา ซึ่งต้องมี 3 จุดหมาย ก็คือ เพื่อตัวเอง เพื่อผู้อื่น และเพื่อส่วนรวม

 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร กล่าวว่า ข้าราชการพลเรือนมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่าย ฉะนั้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความประพฤติดี สำนึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงต้องมีการกำหนดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการพลเรือน อันจะยังผลให้ผู้ประพฤติเป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป จึงต้องมีจรรยาบรรณต่อตัวเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม สิ่งที่ข้าราชการทุกคนจะขาดเสียมิได้ก็คือ การมีจรรยาบรรณต่อแผ่นดิน ประเทศชาติ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันหล่อหลอม ปลูกจิตสำนึกในเรื่องของ จรรยาบรรณ จริยธรรมให้กับข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมที่ดิน เพื่อให้การปฎิบัติหน้าที่ไปในแนวทางเดียวกัน มีความสมัครสมานสามัคคี

นายประยูร ศรีนวล เลขานุการกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันมักจะได้ยินอยู่เสมอว่าข้าราชการไทยขาดบรรทัดฐานในเรื่องของระบบ ขาดคู่มือ ในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน ยังยึดติดอยู่กับบุคคล หรือแนวคิด นโยบาย การบริหาร จัดการของผู้บริหารเพียงคนเดียว ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนกันอยู่เป็นประจำเกือบทุกปี ทำให้ยากต่อการตรวจสอบ ยากต่อการกำหนดมาตรฐานที่แน่นอน สิ่งที่จะทำให้ประชาชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปได้ก็ต้องยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ต่อตัวเอง สังคม ประเทศชาติ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

แมค