พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 มิถุนายน 2558 :: 07:06:14 am 165425

จังหวัดชลบุรีจัดงานวันกิจกรรม สหกรณ์ นักเรียน ประจำปี 2558

นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์ จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันกิจกรรม สหกรณ์ นักเรียน ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี – (7 มิ.ย.58) เนื่องด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนำระบบ การ สหกรณ์ มาส่งเสริมให้มีการปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิตของราษฎร ทรงรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 ให้มีการจัดการเรียนรู้วิชาการ สหกรณ์ ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการพัฒนางาน สหกรณ์ กรมส่งเสริม สหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของขบวนการ สหกรณ์ จึงได้น้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการโดยการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการ สหกรณ์ ในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมด้านการ สหกรณ์ ในโรงเรียนขึ้น

 

รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของระบบ สหกรณ์ และได้มีมติคณะรัฐมนตรี ประกาศวาระแห่งชาติด้าน สหกรณ์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 และในปี 2558 กรมส่งเสริม สหกรณ์ เห็นควรกำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันกิจกรรม สหกรณ์ นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มโครงการดังกล่าว โดยมีกิจกรรมเพี่อส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ ในโรงเรียนให้แพร่ขยายต่อไป

 

นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า วัน สหกรณ์ นักเรียนเป็นผลมาจากากรจัดการเรียนรู้การ สหกรณ์ ในสถานศึกษา ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงส่งเสริมให้มีในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และต่อมามีการขยายผลในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยทรงพระราชทานบทความตอนหนึ่งว่า “เรื่อง สหกรณ์ โรงเรียนก็เป็นงานหนึ่งที่ข้าพเจ้าพยายามจัดให้มีขึ้นทุกแห่ง” เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ดำเนินงานสนองแนวพระราชดำริ โดยเกิดการจัดกิจกรรม สหกรณ์ นักเรียนในโรงเรียนที่ให้ผู้บริการ คณะครูและนักเรียนมาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน อันเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับ และพัฒนาการปลูกฟังการ สหกรณ์ ให้แก่เยาวชน

 

การ สหกรณ์ โรงเรียนเป็นเรื่องที่ทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรู้ได้เพราะมีความทอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาในปัจจุบันที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนจะต้องมีการปฏิบัติจริงอย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิต ชุมชนหรือองค์กรมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และประกาศสำคัญคือ การ สหกรณ์ นั้นมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีแบบอบ่างที่ดีในการใช้ชีวิต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงยั่งยืนต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com