พัทยาเดลีนิวส์

10 มกราคม 2556 :: 11:01:32 am 98707

ฉลองวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุง ประจำปี 2556

ด้วยอำเภอบางละมุง กำหนดจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุง ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง
สนใจโฆษณา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับ สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัยที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เกิดเจตคติที่ดีต่อครอบครัวและสังคม เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะนายอำเภออันจะก่อให้เกิดความคิดฝัน วางจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตที่จะอุทิศตน เสียสละ ทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

เพื่อให้การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติอำเภอบางละมุง ประจำปี 2556 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ บริเวณโดยรอบที่ว่าการอำเภอบางละมุง

Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com