พัทยาเดลีนิวส์

09 มีนาคม 2553 :: 12:03:56 pm 9581

ชลบุรี คว้า 14 รางวัลการศึกษา ยอดเยี่ยม

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลดีเด่น บุคลากร หน่วยงาน เครือข่าย สถานศึกษา ดีเด่น ประจำปี 2552 ชลบุรีคว้า 14 รางวัล ศูนย์ฝึกทหารใหม่ สัตหีบ ได้รับ 2 รางวัลประเภทหน่วยงาน และบุคคลดีเด่น
สนใจโฆษณา

กรุงเทพฯ – วานนี้ (8 มี.ค. 53) นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณคัดเลือกบุคลากร องค์กร และสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2552 ณ หอประชุมคุรุสภา เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส หรือพลาดโอกาสทางการศึกษาได้กลับมามีโอกาสเข้ามาศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดสังคมมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่งในปีพุทธศักราช 2552 กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการในฐานะผู้ประสาน ได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค คัดเลือกบุคลากร องค์กร และสถานศึกษาที่จัดและหรือส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนดีเด่น สามารถคัดเลือกจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้จำนวน 167 ราย ประกอบกับมีการคัดเลือกห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม 3 ดี ระดับประเทศ คือบรรณารักษ์ดี บรรยากาศดี และสื่อดี อีก 3 แห่ง

สำหรับบุคลากร หน่วยงาน เครือข่าย สถานศึกษา ที่จัดหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจำปี 2552 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 ราย คือ นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร รองผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และประธานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ รับรางวัลนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในปัจจุบันดีเด่น  นางจินดา ถนอมรอด อำเภอศรีราชา รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  นางสาวพวงสุวรรณ พันธุ์มะม่วง ผู้อำนวยการ การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอพานทอง รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาประเภทเขต/อำเภอดีเด่น  นางสาวหทัยภัทร มณีแสง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพนัสนิคม รับรางวัลครูศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น นางสุภาภรณ์ อินทมาตย์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี รับรางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น ว่าที่ร้อยตรีหญิงปสุดา แก้วเขียว ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอสัตหีบ รับรางวัลบรรณารักษ์อัตราจ้างดีเด่น นางทิพวรรณ สิทธรังสรรค์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง รับรางวัลครู/บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  นายธำรง ลี้กุล ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ่อทอง รับรางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น

ส่วนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น พื้นที่จังหวัดชลบุรี  ได้แก่ นาวาเอก นพดล สุภากร ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอสัตหีบ มูลนิธิ MOA ไทย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง ส่วนรางวัลศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเขต/อำเภอดีเด่น ได้แก่ศูนย์อำเภอพานทอง และรางวัลสุดท้ายที่จังหวัดชลบุรีได้รับก็คือ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทงานวิจัย ได้แก่ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยวิธีสตอรีไลด์ อำเภอพานทอง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com