พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 สิงหาคม 2549 :: 15:08:33 pm 32963

ชูมาตรฐาน “ติดดาว” โรงแรม

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชาพิจารณ์มาตรฐานโรงแรมไทย ชูมาตรฐาน “ดาว” โรงแรม เน้นคุณภาพ หนุนขายทัวร์ต่างประเทศ

ที่โรงแรมซันบีม พัทยา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้จัดเตรียมการพัฒนาระดับมาตรฐานของในธุรกิจ Hotel, Resort, Service Apartment และ Guest House โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมทำประชาพิจารณ์ ซึ่งพบว่า ในครั้งนี้ เสียงประชาพิจารณ์ส่วนใหญ่ แสดงความเห็นด้วยกับการร่างมาตรฐานดังกล่าว
   
ทั้งนี้ การจัดทำประชาพิจารณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าสากล อีกทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก โดยตอนนี้การพัฒนาร่างมาตรฐานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
       
การจัดทำประชาพิจารณ์มาตรฐานโรงแรม (ฉบับร่าง) มีการจัดทำขึ้นทั้งหมด จำนวน 6 ครั้ง รวมทั้งหมด 800 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารโรงแรม/บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงแรม สถาบันการศึกษา ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร การเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว
   
สำหรับพื้นที่ดำเนินการทั้ง 6 ภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่, ภาคใต้ตอนบน ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี, ภาคใต้ตอนล่าง ที่ จ.ภูเก็ต, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ จ.ขอนแก่น ภาคกลาง ที่กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก ที่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยผลการประชาพิจารณ์ที่ได้จะถูกรวบรวมและประมวลผล เพื่อจัดทำเอกสารมาตรฐานโรงแรมฉบับที่สมบูรณ์ต่อไป
   
นายพรศักดิ์ วงษ์บุญมาก นักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า โครงการนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติได้รับประโยชน์จากการจัดมาตรฐานที่เป็นสากล สามารถสนองตอบความคาดหวังของผู้ใช้บริการได้ระดับหนึ่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนโรงแรมที่ได้มาตรฐานไปแล้วอีกด้วย
   
ด้านนายมานะ ชอบธรรม เลขาธิการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย เผยว่า โรงแรมที่มีมาตรฐาน “ดาว” จะเป็นเครื่องมือในการเปิดตลาดต่างประเทศ ให้แก่โรงแรมไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรงแรมในท้องถิ่น สามารถขยายกลุ่มผู้ใช้บริการได้กว้างขึ้นและขายได้ในราคาที่เหมาะสม

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com