พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มีนาคม 2553 :: 16:03:16 pm 11684

ตกงาน, ทดลองงาน, เจ็บป่วย สปส. ย้ำ!! มีคำตอบ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ประกาศย้ำความมั่นใจให้กับลูกจ้างผู้ประกันตน คลายข้อสงสัยข้องใจ พร้อมชี้แจงสิทธิ ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารักษาที่คลินิกโรคไม่เสียค่าใช้จ่าย, ลูกจ้างทดลองงานต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม, ว่างงาน! รีบขึ้นทะเบียนหางานด่วนภายใน 30 วัน รับประโยชน์ทดแทนกรณีตกงาน

ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารักษาที่คลินิกโรคจากการทำงาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานประกันสังคม ดูแลลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน จัดเครือข่ายโครงการคลินิกโรคจากการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข 26 แห่ง ให้ลูกจ้างได้รับการวินิจฉัยรักษาโรค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการคลินิกโรค จากการทำงาน เพื่อเป็นการดูแลลูกจ้างเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดเนื่องจากการทำงานให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัยโรคฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้มาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงการส่งเสริมป้องกัน และเฝ้าระวังโรคและอุบัติเหตุจากการทำงาน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลเข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน รวม 26 แห่ง ดังนี้

– กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง รพ.นพรัตนราชธานี
– ภาคกลาง 11 แห่ง รพ.ปทุมธานี,รพ.ชลบุรี,รพ.สมุทรปราการ,รพ.ระยอง,รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์,รพ.สมุทรสาคร, รพ.พระนั่งเกล้า,รพ.พระนครศรีอยุธยา,รพ.เจ้าพระยายมราช,รพ.ราชบุรีรพ.นครปฐม
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 แห่ง รพ.มหาราชนครราชสีมา,รพ.บุรีรัมย์,รพ.สุรินทร์, รพ.ขอนแก่น,รพ.อุดรธานี, รพ.สรรพสิทธิประสงค์
– ภาคเหนือ 5 แห่ง รพ.นครพิงค์,รพ.ลำปาง,รพ.พุทธชินราช,รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์,รพ.สวรรค์ประชารักษ์
– ภาคใต้ 3 แห่ง รพ.หาดใหญ่,รพ.วชิระภูเก็ต,รพ.สุราษฎร์ธานี

สำหรับผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน และแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการทำงาน หากผลวินิจฉัยไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติ แต่หากวินิจฉัยแล้วเป็นโรคเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายต่อกองทุนเงินทดแทนตามแบบ กท.16 และมีหนังสือส่งตัว กท.44 ไปยังโรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่

กรณีผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่น หากสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด ทำหนังสือส่งตัวมายังคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานหรือไม่ หากผลการตรวจวินิจฉัยปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ค่าตรวจวินิจฉัยจะเบิกจ่ายจากเงินโครงการที่สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล หากตรวจวินิจฉัยแล้วเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และนายจ้างมีหนังสือส่งตัว กท.44 ไปยังโรงพยาบาล สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้จากกองทุนเงินทดแทนโดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่

___________________________________________________________________________________________

ว่างงาน! รีบขึ้นทะเบียนด่วนเกิน 30 วัน รับประโยชน์ทดแทนไม่ครบถ้วน

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระตุ้นผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง หรือออกจากงานให้รีบขึ้นทะเบียนหางาน ณ. สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลาออกหรือถูกเลิกจ้าง เพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน หากขึ้นทะเบียนล่าช้าจะได้รับประโยชน์ทดแทนน้อยลง ตามระยะเวลาที่เหลือ

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระตุ้นผู้ประกันตนซึ่งถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน โดยได้นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ก่อนการว่างงาน ควรรีบไปขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักจัดหางานของรัฐภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากขึ้นทะเบียนล่าช้าเกิน 30 วัน ประโยชน์ทดแทนที่ได้รับจะลดลงตามระยะเวลาที่ยื่นล่าช้า โดยเตรียมหลักฐานได้แก่ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือคำสั่งของนายจ้างให้ออกจากงาน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน

สำหรับประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนว่างงานได้รับความช่วยเหลือ ได้แก่ การบริการจัดหางาน การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยผู้ประกันตนจะได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่หากมีตำแหน่งงานที่เหมาะสม หรืออาจได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหากจำเป็น และผู้ประกันตนจะต้องไปรายงานตัวต่อสำนักจัดหางานของรัฐเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้การจ่ายเงินทดแทนระหว่างว่างงาน กรณีถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ครั้งละไม่เกิน 180 วัน ใน 1 ปี ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาในการจ้างไว้แน่นอน จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 30 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ สปส. จะจ่ายเงินทดแทนโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนเป็นรายเดือน หากผู้ประกันตนกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือปฏิเสธงานที่จัดหาให้ และไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด สปส. จะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนทันที

หากผู้ประกันตนประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคมต่อไป สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 โดยยื่นแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (สปส.1-20) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดสภาพการเป็นลูกจ้าง ซึ่งจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร และชราภาพ โดยผู้ประกันตนจะนำส่ง เงินสมทบในอัตราเดือนละ 432 บาท

___________________________________________________________________________________________

สปส. ชลบุรี ย้ำ. . . ลูกจ้างทดลองงานต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี เตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างทดลองงานต้องแจ้งรายชื่อเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน หากไม่แจ้งจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจสอบการแจ้งรายชื่อลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนของ สถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี พบว่ายังมีสถานประกอบการบางรายไม่แจ้งรายชื่อลูกจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองงานเป็นผู้ประกันตน ทำให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมายประกันสังคม ที่นับสิทธิตามงวดการนำส่งเงินสมทบ และที่ผ่านมาสำนักงานฯ ได้พิจารณาดำเนินคดีกับนายจ้างไปแล้วหลายราย

ดังนั้น หากรับลูกจ้างเข้าทำงาน โดยมีการทดลองงานก่อนบรรจุเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะมีระยะเวลาการทดลองงานเท่าไหร่ก็ตาม ต้องแจ้งรายชื่อเป็นผู้ประกันตนภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะมีความผิดตามกฎหมายต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากนายจ้าง ผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี โทร. 0 3878 4311, 0 38 4420 – 4 หรือ สำนักงานประกันสังคม สาขาศรีราชา โทร. 0 3849 5265- 74 , 0 3849 5278 9

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com