พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 กันยายน 2558 :: 10:09:11 am 175284

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ผุดโครงการนำคุณธรรมสู่องค์กรเป็นสุข

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ผุดโครงการนำคุณธรรมสู่องค์กรเป็นสุข สร้างแนวทางการทำงานที่ดี

สัตหีบ – วันที่ 25 ก.ย.58 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดโครงการนำคุณธรรมสู่องค์กรเป็นสุข โดยได้ รับเกียรติจาก พระธรรมวิทย์ ฐานธัมโม มาบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก ยึดเบื้องต้นในการปฏิบัติงาน ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน เข้ารับฟังบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

 

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลฯ กล่าวว่า ในปัจจุบัน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ และการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรม และจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กรอีกด้วย

 

003 004

 

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าสิ่งที่จะได้รับจากการจัดทำโครงการในครั้งนี้ ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะนำคุณธรรมและจริยธรรม สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ จะพยายามรับคำสอน ความรู้จากพระคุณท่านฯ ที่จะมาบรรยาย ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อที่ทุกคนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการทำงาน และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในการดำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com