พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 พฤษภาคม 2552 :: 15:05:28 pm 1016

ทำอย่างไร..เมื่อได้รับหมายศาล?

คนทั่วไปเมื่อได้รับหมายศาล..มักจะกลัวลนลานจนทำอะไรไม่ถูก เพราะเมื่อมีหมายศาลมาถึงตัว มักจะคิดถึงเรื่องการฟ้องร้องไว้ก่อน ทั้งที่จริงๆแล้ว..หมายศาลมีหลายชนิดซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมายศาลที่ถูก ฟ้องร้องเสมอไป อาจเป็นหมายศาลในเรื่องอื่นๆก็ได้

ก่อนอื่นจะต้องตั้งสติให้ดีเมื่อได้รับหมายศาล ดูให้รอบคอบว่าเป็นหมายอะไร ส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เนื่องจาก หมายศาลมีหลายประเภท ทั้งคดีเพ่ง คดีอาญา ดังนั้น จึงทำความเข้าใจเบือ้งต้นไว้บ้าง ดังนี้ คือ หมายศาลในคดีแพ่งที่สำคัญๆ ได้แก่
1. หมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง หรือ หมายเรียก คดีแพ่งสามัญ ซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า เป็นหมายในคดีแพ่ง หากได้รับหมายนี้ แสดงว่า ผู้มีชื่อในหมายได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว หากได้รับหมายเรียก และสำเนาคำฟ้องแล้ว มีหน้าที่ต้องทำคำให้การยื่นต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันปิดหมายได้ล่วงพ้นไปแล้ว ดังนั้น ผู้ที่ถูกฟ้อง ยังมีเวลาที่ยื่นคำให้การแก้คดีได้รวมแล้ว 30 วัน นับแต่วันปิดหมาย เพื่อ การต่อสู้คดี มิเช่นนั้น จะหมดสิทธิ์ในการต่อสู้ ทำให้ต้องแพ้คดี และต้องรับผิดชอบตามฟ้อง ดังนั้น เมื่อได้รับหมายต้องรีบติดต่อทนายความทันที เพื่อ ปรึกษาและดำเนินการในการต่อสู้คดี

2. หมายเรียกคดีไม่ยุ่งยาก,หมายเรียกคดี มโนสาเร่
มโนสาเร่ คือ คดีที่ฟ้องร้องกันโดยมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 40,000 บาท หรือ คดีฟ้องขับไล่ออกจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าเช่าขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือน ละ 4,000 บาท จำเลยต้องมาศาลตามวันนัดพิจารณาในหมายเพื่อการไกล่เกลี่ย และต้องให้การแคดีและสืบพยาน จำเลยจะยื่นคำให้การแก้คดีก่อนวันนัดก็ได้ แต่อย่างช้าต้องไม่เกินวันนัดนั้น ถ้าจำเลยไม่ได้ให้การในวันนัด ศาลจะพิจารณาคดีต่อไป โดยถือว่าจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ และถ้าจำเลยไม่ได้มาศาลในวันนัดดังกล่าวโดยมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือขอ เลื่อนคดี ศาลจะสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณาด้วยและศาลจะพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีไป ฝ่ายเดียว

3.หมายเรียกพยาน เอกสาร หรือวัตถุ อันที่จริง ” คำสั่งเรียกพยานเอกสาร หรือ พยานวัตถุ(คดีแพ่ง) ” เมื่อได้รับหมายดังกล่าวแล้ว ผู้มีชื่อในหมายมีหน้าที่ต้องส่งเอกสารหรือ วัตถุพยานไปยังศาลตามรายการที่ระบุไว้ในหมาย หากขัดขืนอาจมีความผิดฐานขัดขืนหมายศาล ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ัทั้งนี้จะมีระบุไว้ในด้านหลังของหมาย แต่หากไม่มีเอกสารหรือวัตถุพยานตามหมายเรียกอยู่ในครอบครองก็ให้ทำหนังสือ ชี้แจงไปยังศาลเพื่อให้ศาลและผู้ขอหมายเรียกทราบต่อไป แต่หากมีบางส่วน หรือ มีแต่ไม่อาจส่งไปให้ทันตามกำหนดเวลาได้ ก็ต้องหาหนังสือแจ้งเหตุไปให้ทราบได้เช่นกัน
4.หมายเรียกพยานบุคคล
เมื่อได้รับหมายจะต้องไปศาลตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหมาย เพื่อเบิกความเป็นพยานต่อศาล หากขัดขืนไม่ไปตามกำหนดศาลอาจออกหมายจับเอาตัวกักขังได้ และอาจถูกฟ้องได้ และหากผู้ขอหมายยังประสงค์จะให้เบิกความเป็นพยานต่อศาลอีกก็จะต้องส่งหมายมา ให้อีกครั้งหนึ่ง

5.หมายบังคับคดี เมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยแพ้คดีแล้วและจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ก็จะมีการออก หมายบังคับคดีส่งให้จำเลย เมื่อจำเลยได้รับหมายบังคับคดีแล้วมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้ตามคำ พิพากษา มิฉะนั้นอาจถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินออกขายทดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ตามคำ พิพากษาได้ หมายในคดีอาญาที่สำคัญๆมีดังนี้ 1. หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในคดีอาญาถ้าผู้เสียหายเป็นโจทย์ยื่นฟ้องคดีเอง ตามกฎหมายศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนว่าคดีที่โจทย์ฟ้องนั้นมีมูล หรือไม่ ถ้ามีมูลศาลก็จะประทับรับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป ถ้าศาลไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดีไม่มีมูลศาลก็จะมีคำสั่งไม่รับฟ้องของ โจทย์ แต่ถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนหรือตำรวจก็ไม่ต้องทำ การไต่สวนมูลฟ้อง พนักงานสอบสวนจะทำสำนวนส่งให้อัยการยื่นฟ้องได้รับ

เมื่อ ได้รับหมายนัดจึงต้องดูรายละเอียดว่าศาลกำหนดวันนัดไต่สวนมูลฟ้องวันใด และหากประสงค์จะต่อสู้คดีก็ต้องรีบปรึกษาทนายความทันที เพื่อทำหนังสือแต่งตั้งทนายความเพื่อให้ทนายความไปทำการซักค้านพยานโจทก์ใน วันนัดไต่สวนมูลฟ้องแทน โดยในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง จำเลยไม่จำเป็นต้องไปศาล ส่วนใหญ่แล้วในวันนัดไต่สวนมูลฟ้องจำเลยจึงมักจะไม่ไปศาลเพราะหากจำเลยไปศาล ในวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ถ้าศาลไต่สวนแล้วเห็นว่าคดีมีมูล ศาลก็จะประทับรับฟ้องไว้พิจารณา จำเลยจะถูกควบคุมตัวทันที จึงต้องเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวด้วย

2. หมายเรียกพยานบุคคล
เมื่อได้รับหมายดังกล่าว ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับ การที่ได้รับพยานบุคคลในคดีแพ่ง ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว มิฉะนั้นก็จะมีความผิดเช่นเดียวกัน 3. หมายเรียกพยานเอกสารหรือวัตตุในคดีอาญา หาก ได้รับหมายเรียกให้ส่งพยานเอกสารหรือวัตถุต่อศาล จะต้องจัดส่งเอกสารหรือวัตถุตามที่ระบุในหมายไปศาลตามวันเวลาที่ศาล กำหนด หากขัดขืน อาจมีความผิด ฐานขัดขืนหมายศาล ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1, 000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้จะมีระบุไว้ในด้านหลังของจดหมาย แต่หากไม่มีจดหมายหรือวัตถุพยานตามหมายเรียกอยู่ในครอบครองก็ให้ทำหนังสือ ชี้แจงไปยังศาลเพื่อให้ศาลทราบต่อไป แต่หากมีบางส่วน หรือมีแต่ไม่อาจส่งไป ให้ทันตามกำหนดเวลาได้ ก็ต้องทำหนังสือแจ้งเหตุไปให้ทราบเช่นกัน หรือจะไปแถลงด้วยวาจาต่อศาลตามวันที่ระบุในหมายก็ได้ 4. หมายค้น หมายจับ หมายขัง และหมายปล่อย กฎหมาย ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น หรือคำสั่งของศาล แต่มีข้อยกเว้นถ้าพนักงานฝ่ายปกครอง(ตั้งแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงมาจนถึง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ) หรือตำรวจ (ตั้งแต่อธิบดีกรมตำรวจลงมาจนถึงหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้น ตำรวจตรีขึ้นไป)

เป็นผู้ค้นในกรณีดังต่อไปนี้ คือ
1. เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยออกมาจากที่รโหฐานหรือมีพฤติการณ์ที่แสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นด้านใน
2. เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำในที่รโหฐาน
3. เมื่อมีคนร้ายขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือ มีเหตุให้สงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่
4. เมื่อมีหลักฐานว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซ่อนอยู่ซึ่งหากรอหมายค้นสิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายทำลายเสียก่อน
5. เมื่อที่รโหฐานนั้น ผู้ที่ถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับมีหมายจับ นอกจากนี้การค้นในที่รโหฐานต้องทำระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก ยกเว้น เมื่อค้นตั้งแต่เวลากลางวัน แต่ยังไม่เสร็จก็สามารถค้นต่อไปถึงตอนกลางคืนได้ หรือในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่งก็ค้นในเวลากลางคืนได้

เมื่อ ได้รับหมายดังกล่าวเหล่านี้ ต้องอ่านรายละเอียดในหมายให้เข้าใจ เมื่อเห็นว่าเป็นหมายที่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็ต้องปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในหมาย แต่ถ้าเป็นหมายค้นก็ต้องยอมให้ตำรวจค้นได้ แต่การตรวจค้นจะต้องทำตามวัน-เวลาและสถานที่ที่ระบุในหมายศาลเท่านั้น และต้องกระทำอย่างระวัง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถูกค้น มิฉะนั้นผู้ถูกค้นสามารถฟ้องผู้ตรวจค้นได้

ส่วนหมายขัง หมายจำคุก หมายลปล่อย เป็นเรื่องเฉพาะที่มีขั้นตอนลึกลงไปอีกซึ่งศาลจะกำหนดไว้ในหมายว่าจะดำเนิน อย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้น การได้รับหมายศาลเป็นเรื่องที่ปกติ อาจเกิดขึ้นกับคนทั่วไป ดังนั้นเมื่อได้รับหมายศาลจะต้องตั้งสติให้ดีอย่ากลัวลนลานจนเกินเหตุ ถ้าไม่แน่ใจก้รีบปรึกษาทนายความทันที

Reporter : สิริ กัลยา   Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com