พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กันยายน 2553 :: 11:09:17 am 36719

ผนึกกำลัง แข่งขันฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด

กองเรือยุทธการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลเยาวชนชุมชนทหารเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี ผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมลงแข่งขันกว่า 6 ทีม

สัตหีบ – วันนี้ (14 ก.ย. 53) พลเรือเอกศุภกร บูรณะดิลก ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชุมชนทหารเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชินี ณ สนามฟุตบอลชุมชนทหารเข้มแข็งกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี บุตรหลานข้าราชการ ตลอดจนเยาวชนในชุมชนทหารเข้มแข็งกองเรือยุทธการ ให้ความสำคัญในการแข่งกีฬา ร่วมลงแข่งขันกว่า 6 ทีม

นาวาเอกสำเริง จันทร์โส ผู้อำนวยการกองข่าวกองเรือยุทธการ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด กองทัพเรือ ได้อนุมัติแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2553 เพื่อนำไปเป็นกรอบดำเนินงานของหน่วยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ในการผนึกกำลังสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และครอบครัวในพื้นที่หน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพเรือนั้น กองเรือยุทธการได้รับนโยบายของกองทัพเรือโดยอนุมัติให้กองข่าวกองเรือยุทธการ ดำเนินโครงการชุมชนทหารเข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้านกองเรือยุทธการขึ้น

โดยเริ่มมีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2547 มาจนถึงปัจจุบัน สามารถจัดตั้งชุมชนทหารเข้มแข็งแล้วจำนวนทั้งสิ้น 56 ชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านกองเรือยุทธการได้บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนโดยเฉพาะปัญหายาเสพติด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชน ตลอดจนคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดีขึ้น

ในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงเจริญพระชนม์พรรษา 78 พรรษา กองข่าวกองเรือยุทธการ และชุมชนทหารเข้มแข็งกองเรือยุทธการ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้ผู้พักอาศัยในชุมชนกองเรือยุทธการได้มีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรม โดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชุมชนทหารเข้มแข็งกองเรือยุทธการต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชินีขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และปลุกจิตสำนึกในการสร้างความสามัคคีการร่วมมือระหว่างชุมชนต่าง ๆ ในหมู่บ้านกองเรือยุทธการ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประเภท 7 คน มีทีมฟุตบอลที่ผ่านรอบคัดเลือกมาจำนวน 4 ทีม และทีมอาวุโสอีก 2 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน

พลเรือเอกศุภกร บูรณะดิลก ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศซึ่งได้หวนระบาดเข้าสู่ทุกกลุ่มคนในสังคมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมอย่างต่อเนื่องในภาพรวมปัญหาดังกล่าวได้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจนบั่นทอนขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของชาติรัฐบาล จึงได้ประกาศนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด และยุติสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และชุมชนให้มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติด

กองเรือยุทธการ หน่วยปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชนะยาเสพติดกองเรือยุทธการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเยาวชน บุตรหลาน ของครอบครัวข้าราชการ ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงด้วยสาเหตุจากการอยากทดลองหรือปัจจัยสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ที่มีการแพร่ระบาดจะทำให้เยาวชนเหล่านั้นอาจเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นภาระของสังคมและประเทศชาติ ด้วยเหตุนี้ จึงได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการชุมชนทหารเข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้านกองเรือยุทธการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในหน่วยให้มีความเข้มแข็งเป็นชุมชนที่ปลอดภัยห่างไกลและเอาชนะปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com