พัทยาเดลีนิวส์

27 พฤศจิกายน 2556 :: 14:11:13 pm 120871

ผลสำรวจชี้ คนไทยว่างงานกว่า 2 แสน-ปริญญาเตะฝุ่นมากที่สุด

เผยผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนตุลาคม 2556 พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาดับอุดมศึกษามีอัตราว่างงานมากที่สุดถึง 83,000 คน โดยส่วนใหญ่หันมาประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมกันมากขึ้น
สนใจโฆษณา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ประจำเดือนตุลาคม 2556 โดยพบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จากทั้งหมด 54.55 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกำลังแรงงาน หรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน จำนวน 38.39 ล้านคน ประกอบด้วย

ผู้มีงานทำ 38.02 ล้านคน

ผู้ว่างงาน 237,000 คน

ผู้ที่รอฤดูกาล 13,100 คน

ผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน หรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 16.16 ล้านคน เช่น แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

ในจำนวนผู้มีงานทำ 38.02 ล้านคน ประกอบด้วย

ผู้มีงานทำในภาคเกษตรกรรม 12.85 ล้านคน

ผู้มีงานทำในนอกภาคเกษตรกรรม 25.17 ล้านคน

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม 2555 พบว่า จำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมลดลง 2.02 ล้านคน แต่นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 830,000 คน โดยเพิ่มขึ้นดังนี้

สาขาการผลิต 750,000 คน

สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 250,000 คน

สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ 150,000 คน

สาขากิจกรรมทางด้านการเงินและการประกันภัย 50,000 คน

ส่วนสาขาที่ลดลง คือ

สาขาการก่อสร้าง 200,000 คน

สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 90,000 คน

สาขากิจกรรมด้านการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 80,000 คน

สาขากิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ เช่น กิจกรรมบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น 60,000 คน

สาขาการศึกษา 50,000 คน

ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในสาขาอื่น ๆ

สำหรับจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ หมายถึง ผู้ที่ทำงานน้อยกว่า 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ และพร้อมที่จะทำงานเพิ่มขึ้น คนกลุ่มนี้เป็นผู้ทำงานแต่ยังมีเวลาและพร้อมที่จะทำงานได้อีก ซึ่งจากผลการสำรวจพบว่า มีผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 278,000 คน หรือ ร้อยละ 0.7 ของจำนวนผู้ทำงานทั้งหมด ซึ่งยังมีเวลาว่างที่มากพอและพร้อมที่จะทำงานเพิ่มขึ้น

นายวิบูลย์ทัต กล่าวอีกว่า จำนวนผู้ว่างงานในเดือนตุลาคม 2556 มีทั้งสิ้น 237,000 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.6 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 พบว่า จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 14,000 คน

ส่วนภาวะการว่างงานในกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.8 ซึ่งปกติในกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูง ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.3 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 พบว่า กลุ่มวัยเยาวชนมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน ผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ มีดังนี้

ระดับอุดมศึกษามากที่สุด 83,000 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.0

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 53,000 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.9

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 44,000 หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 0.8

ระดับประถมศึกษา 37,000 หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 0.4

ผู้ที่ไม่มีการศึกษาและต่ำกว่าประถมศึกษา 20,000 หมื่นคน คิดเป็น ร้อยละ 0.2

โดยผลจากการจัดอันดับการว่างงานในแต่ละภูมิภาค พบข้อมูลดังนี้

ภาคใต้ มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.8

ภาคเหนือ มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.7

กรุงเทพมหานครและภาคกลาง มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.6

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.4

อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาผลสำรวจเป็นรายภาค เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 พบว่า ภาคใต้มีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออัตราการว่างงานลดลง ขณะที่ภาคกลางและภาคเหนืออัตราการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่มา : Kapook

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com