พัทยาเดลีนิวส์

07 ตุลาคม 2559 :: 08:10:55 am 198131

พัทยาจัดเวทีประชาพิจารณ์พัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้

พัทยาจัดประชาพิจารณ์รับความความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เสนอ 4 ทาง เลือกแก้ปัญหาอาคาร 101 ราย หวังแก้ปัญหาการบุกรุกสร้างแลนด์มาร์คใหม่ ก่อนสรุปแผนชงมหาดไทยพิจารณาการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
สนใจโฆษณา

พัทยา – วันที่ 6 ต.ค.59 เมืองพัทยาจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ในโครงการศึกษาและนำเสนอแนวทางในการพัฒนากายภาพพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี หลังมอบหมายให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำรายงานผลศึกษา สำรวจ ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การลงทุน และการท่องเที่ยว ก่อนนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการสนองนโยบายในการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของรัฐบาล และเป็นทางเลือกในการพัฒนา

 

รวมทั้งรูปแบบทางกายภาพที่สนองประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม ภาพลักษณ์ และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดประชุมดังกล่าวมีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยาใต้ ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมอย่างคับคั่ง ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี

 

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ หัวหน้าคณะทำงาน กล่าวว่าในปี 2532 รัฐบาลได้มอบหมายให้สถาบัน “ไจก้า” เข้ามาทำการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยา ซึ่งผลจากการศึกษาระบุถึงผลเสียของการรุกล้ำชายหาดบริเวณอาคาร 101 รายพัทยาใต้ และเสนอให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทั้งหมด กระทั่งปี 2541 ครม.จึงมีมติให้รื้อถอนกลุ่มอาคารดังกล่าว แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการดำเนิน การที่เป็นรูปธรรมแต่อย่างใด ด้วยหลายฝ่ายเล็งเห็นว่าแผนการรื้อถอนอาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างรุนแรง

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงปีที่ผ่านมา มติ ครม.ในอดีตกลับถูกหยิบยกและรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งตามนโย บายการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะของรัฐบาลในชุดปัจจุบัน กระทั่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รมต.มหาดไทย จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานและติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดระเบียบสังคมและชายหาดในเขตเมืองพัทยาขึ้น จนเป็นที่มาของโครงการดังกล่าวโดยเมืองพัทยาได้มอบ หมายให้ทางคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ามาจัดทำแผนการพัฒนากายภาพขึ้น

 

พร้อมเสนอขั้นตอนการดำเนินการด้านระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับการดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำชายหาดพัทยาใต้ เรื่องของการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์และการได้มาของสิทธิ์ รวมทั้งผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญคือการนำเสนอทางเลือกแนวทางการพัฒนาเปรียบเทียบกับทางเลือกตามมติ ครม.ในปี 2541 เพื่อประกอบการพิจารณา และการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนสรุปผลให้กับเมืองพัทยาต่อไป

 

ทั้งนี้ในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 เป็นการนำเสนอทางเลือกของแผนในการพัฒนาพื้น ที่ต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูล โดยไม่ได้มุ่งหวังในการหาข้อยุติแต่อย่างใด โดยมีหัวข้อให้พิจารณาใน 4 ทางเลือกหลัก ประกอบด้วย ทางเลือกที่ 1 คือการรื้อถอนอาคารออกทั้งหมดตลอดแนว พร้อมการจัดทำโครงสร้างขึ้นใหม่ยื่นล้ำออกไปในทะเลในระยะที่มีการรุกล้ำเดิม เพื่อจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพานิชยกรรมแห่งใหม่ที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ

 

รวมทั้งส่วนบริการสาธารณะ หอประชุม ลานกิจกรรมและพื้นที่สีเขียว เพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ซึ่งทางเลือกนี้จะใช้เงินลง ทุนกว่า 3,000 ล้านบาทหรือถือว่ามากที่สุดในทางเลือกทั้งหมด ทางเลือกที่ 2 ได้แก่การรื้อถอนอาคารออกบางส่วนตามระยะที่กำหนดประมาณ 40 เมตรจากแนวถนน พร้อมการจัดทำพื้นที่สีเขียว ส่วนบริการสาธารณะ ลานกิจกรรมและสวนสาธารณะในสัดส่วน 40 % ของพื้นที่ ซึ่งจะใช้งบประมาณลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท

 

ขณะที่ทางเลือกที่ 3 และ 4 นั้นมีลักษณะใกล้เคียงกัน คือการกำหนดให้มีการรื้อถอนอาคารออกทั้ง หมดเพื่อเปิดมุมมองจากถนนคนเดินสู่ทะเลตลอดแนว พร้อมการจัดสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นแนวขนานกับชาย หาด ซึ่งประกอบไปด้วยสวนและลานกิจกรรมสาธารณะ และโครงการใหม่ขึ้นมาครอบคุลมพื้นที่ริมหาดโดยไม่รุกล้ำชายหาดและทะเล ได้แก่ ส่วยพานิชยกรรม และส่วนบริการสาธารณะ โดยทางเลือกที่ 3 จะใช้งบลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท และทางเลือกที่ 4 ในงบประมาณกว่า 500 ล้านบาท

 

ทั้งนี้เสียงของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในที่ประชุมแจงว่าพื้นที่พัทยาใต้ ถือเป็นพื้นที่ของกลุ่มประมงพื้นบ้านดั้งเดิมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานก่อนกลายแปรสภาพกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและถือเป็นอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในปัจจุบันที่ควรเก็บรักษาไว้ เพราะหากมีการดำเนินการรื้อถอนออกไปจริงก็น่าจะเกิดผลเสียต่อสภาพเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างรุนแรงในอนาคต

 

สำหรับนโยบายการจัดระเบียบของภาครัฐบาลเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพียงแต่ร้องขอให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่สร้างความเสียหายแก่สังคมและภาพรวม ขณะที่ทางเลือกที่มีการนำเสนอนั้นคงจะเป็นทางเลือกที่ 2 ที่ค่อนข้างมีความเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ตามควรมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อเสนอทางเลือกใหม่ๆเพิ่มเติม อาทิ การรื้อถนอาคารบางส่วน โดยการให้สิทธิ์กับผู้ประกอบการเดิมที่อาจมีเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียม พร้อมการปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้เกิดความสวยงามและประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว รวมทั้งควรมีการนำเสนอข้อมูลเรื่องความเป็นมาของชุม ชน เรื่องของผลกระทบด้านรายได้ การลงทุน แรงงาน และความเสียหายหากพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญขาดหาย ไปเพื่อนำไปประกอบการนำเสนอเพื่อพิจารณาแก่ภาครัฐบาลด้วย

 

มีรายงานว่าสำหรับแผนดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการตรวจสอบพื้นที่พัทยาใต้ของคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2558 โดยจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของรัฐบาลในการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาอาคารรุกล้ำ 101 รายพัทยาใต้ที่เรื้อรังมานานกว่า 20 ปีใหม่อีกครั้ง หลังจากผลการศึกษาเดิมในปี 2547 ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมด้วยติดปัญหาจาก มติ ครม.และไม่มีรายงานประกอบที่ครอบคลุมเรื่องของกฎหมาย สิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

 

โดยจากผล สรุปของการจัดทำรายงานครั้งนี้อาจเป็นที่มาของการพิจารณาที่อาจจะออกมาในรูปแบบการกำหนดแผนโครงการพัฒนาใหม่ตามการนำเสนอหรือการยกเลิกมติ ครม.เดิมจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้จะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นอีก 1 ครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ก่อนคณะ ทำงานจะทำการสรุปผลส่งต่อเมืองพัทยาเพื่อนำเสนอต่อไปยังกระทรวงมหาดไทยในการพิจารณาต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com