พัทยาเดลีนิวส์

30 กันยายน 2560 :: 14:09:08 pm 210012

รับสภาพระบบบำบัดเสื่อมโทรมหลังใช้งานมานานกว่า 16 ปี

รับสภาพระบบบำบัดเสื่อมโทรมหลังใช้งานมานานกว่า 16 ปี ฝ่ายบริหารเร่งเสนอญัตติผ่านสภาเมืองพัทยาของบ 19 ล้านบาท ซ่อม แซมอุปกรณ์เครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสียรวม เพื่อลดปัญหาการเสื่อม สภาพหลังใช้งานมานาน หวังลดปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเสียลงทะเล
สนใจโฆษณา

พัทยา-วันที่ 29 ก.ย. 60 ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โดยมีสมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา เข้าร่วม

 

ในการนี้ พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา ได้นำเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่และสิ่งก่อสร้างไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ พร้อมอนุมัติกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 19 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องดักเก็บขยะ เครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำล้น และเครื่องกวาดตะกอนของถังตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย หลังจากพบว่าระบบเกิดสภาพชำรุดอย่างหนักหลังใช้งานมานาน จนส่งผลกระทบต่อระบบ ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเสียตกค้าง

 

พลตำรวจตรี อนันต์ กล่าวว่าแต่เดิมรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมให้แก่เมืองพัทยาในปี 2540 เป็นจำนวน 1,800 ล้านบาท โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินระบบมาตั้งแต่ปลายปี 2543 เพื่อให้บริการบำบัดน้ำเสียในพื้นที่พัทยาและนาเกลือครอบคลุมพื้นที่ 36 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 68 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยทำการออกแบบให้มีความ สามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ 65,000 ลบ.ม./วันในระยะเวลา 10 ปี

 

ซึ่งจนถึงปัจจุบันระบบนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องรวมเวลาแล้วกว่า 16 ปี กระทั่งปัจจุบันพบว่าประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียลดลงจากเดิม ด้วยคุณภาพน้ำหลังการบำบัดมีแนวโน้มเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีสาเหตุมาจากเครื่องที่จำเป็นบาง ส่วนเสื่อมสภาพและชำรุดบ่อยด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานและภารกิจของงานที่ต้องดำเนินการตลอด 24 ชม. รวมทั้งในส่วนจของสถานีสูบน้ำเสียที่ทำการววบรวมน้ำเสียเพื่อส่งเข้ามายังโรงบำบัดน้ำเสียก็พบปัญ หาเครื่องจักรบางส่วนชำรุดเช่นเดียวกัน ทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียไหลลงสู่ทะเลเป็นเหตุให้คุณภาพน้ำทะเลเสื่อมโทรม

 

กรณีดังกล่าวจึงจำเป็นต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้เครื่องจักรที่สำคัญสามารถใช้งานได้ตาม ปกติและสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด แต่เนื่องจากงบประมาณการดำเนินงานไม่เพียงพอจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 โดยโอนลดหมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งริหารจำนวน 19 ล้านบาท และโอนเพิ่มในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อดำเนินการในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียต่อไป

 

พลตำรวจตรี อนันต์ กล่าวต่อไปว่างบประมาณจำนวน 19 ล้านบาทนี้จะนำเข้ามาดำเนินการในการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์จำนวน 4 ราย ได้แก่ งานปรับปรุงเครื่องดักขยะหยาบจำนวน 8 เครื่อง บริเวณสถานีสูบ PS 7 พัทยาใต้ สถานีสูบ PS 12 บริเวณคลองพัทยาใต้ สถานีสูบคลองปึกพลับ และสถานีหนองใหญ่ รวมทั้งงานปรับปรุงเครื่องสูบน้ำเสียขนาด 2 กิโลวัตต์จำนวน 2 ชุด งานปรับปรุงประตูน้ำล้นขนาด 1.2×1.2 เมตรจำนวน 3 ชุด และการปรับปรุงเครื่องกวาดตะกอนและถังตกตะกอนจำนวน 1 ชุด ซึ่งจะทำให้ระบบสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะที่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมและราย ละเอียด ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากนั้นจะได้มีการนำเสนอโครงการเพื่อรับการอุดหนุนจากภาครัฐต่อไป

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยามองเห็นถึงความจำเป็นดังกล่าว ก่อนจะลงมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติตามการนำเสนอของฝ่ายบริหารเพื่อเร่งดำเนินการตามโครงการต่อไป

Reporter : ธนทรัพย์   Photo : ธนทรัพย์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com