พัทยาเดลีนิวส์

20 ตุลาคม 2555 :: 09:10:47 am 91280

ลูกเสือชาวบ้านสัตหีบ จัดอบรมรุ่น 365 สร้างความสมานฉันท์

นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และรองผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
สนใจโฆษณา

สัตหีบ-วานนี้ (19 ต.ค. 55) นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และรองผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน ณ วัดสามัคคีบรรพต ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ พล.ร.อ.สุรพล จันทร์แดง ส.ส.เพื่อไทย เขต 2 ชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 300 คน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ กล่าวว่า โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน และฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่ ทุกอำเภอ ๆ 1 รุ่น ภายในงบประมาณปี 2555 และเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์นั้น อำเภอสัตหีบ ได้เล็งเห็นแนวทางดังกล่าว จึงได้ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ขึ้นเป็นรุ่นที่ 365 โดยมีวัตถุประสงเพื่อ ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสำคัญ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างความรักสามัคคีระหว่างมวลสมาชิก พร้อมกับร่วมกันพัฒนาคนในชุมชนให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งอีกด้วย

นายพรชัย ขวัญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าในการส่งเสริมบทบาทของสถาบันหลักในการสร้างความสามัคคี และความสามานฉันท์ของคนในชาติ โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันของสังคม ทำให้เกิดระบบความสัมพันธ์ที่เป็นพลังในการพัฒนา และเพิ่มบทบาทสถาบันครอบครัว ศาสนา การศึกษา ในการพัฒนาเรียนรู้ร่วมกัน และพัฒนาจิตใจของคน ตลอดจนเสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้เกิดความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทยต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com