พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กันยายน 2557 :: 09:09:56 am 142650

สมาคมป้องกันการทารุณ สัตว์ แห่งประเทศไทย ขยายเครือข่าย

สมาคมป้องกันการทารุณ สัตว์ แห่งประเทศไทย ขยายเครือข่าย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ " ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อ สัตว์ " สู่เยาวชนไทยทั่วประเทศ

สมาคมป้องกันการทารุณ สัตว์ แห่งประเทศไทย (TSPCA) มุ่งมั่น และมุ่งหวังที่จะปกป้อง ป้องกัน ทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มีการทารุณ ทำร้าย ฆ่า สัตว์ แต่ถ้าจะดำเนินการอยู่องค์กรเดียวแคบ ๆ ก็คงสิ้นหวัง จึงได้มีการขยายเครือข่ายไปสู่เยาวชนให้ตระหนัก และให้ความสำคัญของการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิภาพ สัตว์ ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับมนุษย์ ได้อย่างปกติสุข โดยปราศจากการถูกทารุณกรรมทุกวิถีทาง ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนด้วยการผ่านกิจกรรมลูกเสือ ให้สอดคล้อง สอดรับกับ กฎลูกเสือข้อที่ 6 ก็คือ”ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อ สัตว์ ” โดยการบูรณาการแนวความคิด เรื่องสวัสดิภาพ สัตว์ เข้าสู่ระบบการเรียน การสอนลูกเสือ อีกด้วย

 

ในการนี้ สมาคมป้องกันการทารุณ สัตว์ แห่งประเทศไทย โดย รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมฯ นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา เลขานุการสมาคมฯ นายสวรรค์ แสงบัลลังค์ กรรมการสมาคมฯ ได้ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นายเดช วรเจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ และ นายสายัณห์ สันทัด ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง ตัวแทนคณะครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี และองค์กร ภาครัฐ เอกชน ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลงกันในวันนี้

 

สัตว์ สัตว์

 

รศ.นุชทิพย์ บรรจงศิลป์ อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณ สัตว์ แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางสมาคมฯ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ แนวทางจัดสวัสดิภาพ สัตว์ ผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางด้านทฤษฎีและปฎิบัติ อีกทั้งนักวิชาการด้านการกศึกษา นักวิชาการด้านสัตวศาสตร์ ผุ้นำลูกเสือ เพื่อประสานแนวคิดจากประสบการณ์ครบทุกด้าน นำมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาด้านรวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเนื้อหาวิชาการต่าง ๆ ได้ประยุกต์เป็นกิจกรรมเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ และเยาวชนเกิดความทรงจำ สามารถเรียนรู้ด้านสวัสดิภาพ สัตว์ ได้จากกิจกรรม สอดแทรกกับความสนุกสนานในการเรียนรู้อย่างหลากหลายอารมณ์ เพราะ สัตว์ แต่ละชนิด แต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในวิถี ความเป็นอยู่ อีกทั้งธรรมชาติของ สัตว์ แต่ละสายพันธุ์

 

และกล่าวอีกว่า กิจกรรมที่นำไปถ่ายทอดสู่เยาวชนนั้น จะง่ายต่อความเข้าใจ สู่แนวทางการปฎิบัติ นำไปถ่ายทอดใหกับคนรอบข้างได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง นอกจากนี้การบูรณาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนั้น ลูกเสือสามารถนำไปปรับใช้แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมในการเลี้ยงดู การใช้งาน สัตว์ ให้เกิดเป็นแนวทางร่วมเครือข่ายรณรงค์ ตลอดจนการร่วมกันเฝ้าระวังการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ การป้องกันการทรุณกรรม สัตว์ ทุกชนิด รวมถึงการศึกษา วิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสวัสดิภาพ สัตว์ ในหลักสูตร เนื้อหาสาระ ด้านการฝึกอบรมาลูกเสือทุกระดับให้เกิดความเหมาะสมกับวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิทางปัญญา ให้สอดคล้องกับค่านิยมในการปลูกฝังความเมตตา กรุณา สัตว์ อย่างยั่งยืน

 

สัตว์ สัตว์

 

นายศุภกร วงศ์ปราขญ์ เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า ในการลงนามความร่วมือในครั้งนี้ถือว่า เป็นการบูรณาการ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ไปปรับใช้ ประยุกต์สู่กระบวนการลูกเสือ เพิ่อเสริมสร้างค่านิยมในการเลี้ยงดู สัตว์ ในใช้แรงงาน สัตว์ แบบแนวร่วมเครือข่าย อันจะเกิดการเฝ้าระวังการจัดสวัสดิภาพ สัตว์ รวมถึงการศึกษา วิจัย พัษฒนาองค์ความรู้ในหลักสูตรเนื้อหาด้านการจัดฝึกอบรมลูกเสือทุกระดับให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นค่านิยมในความเมตตา สัตว์ โดยทางด้านสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะให้การสนับสนุน และส่งเสริมการจัดทำหลักสูตร วิชาพิเศษ สำหรับบริบทของลูกเสือแต่ละประเภท สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งหน่วยลูกเสือกสวัสดิภาพ สัตว์ เพื่อเป็นแนวร่วมเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำอันเป็นการทารุณกรรม สัตว์ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งสโมสรลูกเสือสวัสดิภาพ สัตว์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณวุฒิทางการลูกเสือมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแพร่หลาย สนับสนุนและส่งเสริมกิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกียรติคุณ เกียรติประวัติ ผลงานลูกเสือไทย โดยเฉพาะลูกเสือสวัสดิภาพ สัตว์ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด หน่วยลูกเสือสวัสดิภาพ สัตว์ ให้มีส่วนร่วมภารกิจ อย่างมั่นคง ยั่งยืนต่อไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com