พัทยาเดลีนิวส์

05 กรกฎาคม 2553 :: 10:07:34 am 25479

สัมมนาเชิงปฎิบัติการยุทธศาสตร์ วางแผน 4 ปี

สัมมนาเชิงปฎิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน และแนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติงาน ยึดหลักสร้างแบรน ซื่อสัตย์ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ใช้ระบบธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อถือและศรัทธาจากสังคม
สนใจโฆษณา

สัตหีบ – วานนี้ (4 ก.ค. 53) นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ จัดทำยุทธศาสตร์ และแผนปฎิบัติราชการ 4 ปี ณ ห้องประชุมอาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี นางกอบกาญจน์ คำเด่นเหล็ก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริการ ข้าราชการ ทั้งในส่วนภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ผ่านมา เพื่อสนองความต้องการหรือเป้าประสงค์ไปสู่การพัฒนาของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาดำเนินการของหน่วยงาน สามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับระบบงบประมาณ และทิศทางการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และประเทศชาติ

นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้มีความคาดหวังอย่างสูงที่จะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตัวเอง ควบคู่ไปกับการตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใสในการปฎิบัติภารกิจในการใช้งบประมาณของแผ่นดิน หรือเงินที่ได้จากการจัดเก็บภาษีของประชาชน เพราะทุกปัญหาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด ต้องอาศัยองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นมีบทบาทในการร่วมกันรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและแผ่นดิน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ด๊อกเตอร์ โชติชัย เจริญงาม บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการตรวจเงินแผ่นดิน และ ด๊อกเตอร์ อรพรรณ คงมาลัย บรรยายเรื่อง แนวทางการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฎิบัติงาน

คุณหญิง จารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า การสัมมนานับเป็นคุณประโยชน์อย่างสูงต่อพัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทั้งในส่วนกรุงเทพมหานคร และภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมกันสร้างยุทธศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการตรวจสอบ โดยเฉพาะเรื่องที่มีการเสนอให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในการใช้งบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ที่ผ่านมานับเป็นความโชคดีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่มีข้าราชการ เจ้าที่ซึ่งมีคุณภาพสูง คุณสมบัติครบถ้วนควบคู่ไปกับมีจุดยืนที่มั่นคง สอดคล้องกับความพึงประสงค์ขององค์กรที่ยังช่วยกันรักษาแบรนความเชื่อถือ และศรัทธาของประชาชนได้อย่างดีเยี่ยม แต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่มีการพัฒนา สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินยังต้องพัฒนาบุคลาการให้รู้เท่าทัน สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของตัวเอง และผู้อื่น

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com