พัทยาเดลีนิวส์

03 มิถุนายน 2552 :: 15:06:01 pm 1035

หนังสือสามเล่ม กับการซื้อคอนโดมิเนียม

หนังสือ 3 เล่ม หมายถึงคือ เอกสารสำคัญยิ่ง 3 ฉบับที่ผู้ต้องการซื้อคอนโดมิเนียมต้องได้อ่านตัวจริงหรือสำเนาจากผู้ขาย ได้แก่ เอกสารจดทะเบียนอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.1 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือแบบ อ.ช.2 เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.3
สนใจโฆษณา

กฎหมายบังคับให้มี เอกสารทั้ง 3 ฉบับต้องมีตามข้อบังคับของ พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 กรมที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการออกเอกสารสำคัญดังกล่าว การจดทะเบียนอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.1 และ การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด หรือแบบ อ.ช.3 ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมายความ ว่าการเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง ทำได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้นที่มาและสาระเนื้อหาของเอกสารดังกล่าวเป็นหลักประกันว่า ห้องชุดที่สนใจซื้อนั้นมีคุณสมบัติเป็นอาคารชุดพักอาศัยตามกฎหมาย และต้องใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์

เริ่มกันที่ แบบอ.ช. 1 การขอจดทะเบียนที่ดินและอาคารให้เป็นอาคารชุด กฎหมายกำหนดให้ยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหลักฐาน และรายละเอียด ดังต่อไปนี้

โฉนดที่ดิน

แผนผังอาคารชุด รวมทั้งเส้นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ

ราย ละเอียดเกี่ยวกับห้องชุด ทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง ได้แก่ จำนวนพื้นที่ลักษณะการใช้ประโยชน์และอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

อัตราส่วนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามมาตรา ๑๔

คำรับรองของผู้ยื่นคำขอว่าอาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้นปราศจากภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่การจำนองอาคารรวมกับที่ดิน

ร่างข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

หลักฐานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

นอก จากนี้การยื่นขอจดทะเบียน อ.ช. 1 กับกรมที่ดินต้องใช้หลักฐานสำคัญอีกหลายอย่าง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบรับรองการก่อสร้าง และหลักฐานความเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เป็นต้น มีข้อมูลให้ตรวจสอบ

เมื่อ ได้ แบบ อ.ช. 1 จึงดำเนินการขั้นต่อไปได้ อาทิ การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ห้องชุด(แบบ อ.ช.2) และจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (แบบ อ.ช.3) เนื้อหาในเอกสารทั้ง 3 ฉบับต้องสอดคล้องกัน

แบบ อ.ช. 2 อย่างน้อยมีสาระสำคัญ คือ ตำแหน่งที่ดินและจำนวนเนื้อที่ของที่ดินอาคารชุด, ที่ตั้ง เนื้อที่ และแผนผังของห้องชุดซึ่งแสดงความกว้าง ความยาว และความสูง, อัตราส่วนแห่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้มีสิทธิ์ ในห้องชุด, สารบัญสำหรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม, ลายชื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และประทับตราประจำตำแหน่งของพนักงานเจ้าหน้าที่

แบบ อ.ช. 3 ต้องมีข้อกำหนดอย่างน้อยดังนี้ ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งต้องมีคำว่า ?นิติบุคคลอาคารชุด? ไว้ด้วยเสมอ, วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุดคือ เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามมติของเจ้าของร่วม, ที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด, จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจ้าของห้องชุดต้องชำระล่วงหน้า , ทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ นอกจากที่บัญญัติไว้ในพ.ร.บ.อาคารชุดแล้ว(ถ้ามี)

การ จัดการทรัพย์ส่วนกลาง การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง, อัตราส่วนที่เจ้าของห้องชุดแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามที่ขอ จดทะเบียนอาคารชุด, การเรียกประชุมใหญ่และวิธีการประชุมใหญ่ของเจ้าของอาคารชุด, อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของอาคารชุด, การแต่งตั้ง อำนาจหน้าที่ วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการ และข้อความอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

คอนโดมิเนียมสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมย้ายเข้าอยู่อาศัยแล้วเท่านั้นถึงจะมีเอกสารสำคัญทั้ง 3 ฉบับครบถ้วน แต่หลักการขอดูเอกสารสำคัญ 3 ฉบับดังกล่าวนำไปปรับใช้กับการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างได้ อย่างน้อยที่สุดต้องมีเอกสารแบบ อ.ช. 1 ก่อน

แต่ ในกรณีนี้ ความสมบูรณ์ในหลักประกันความเสี่ยงก็แตกต่างกันลดหลั่นไป เมื่อต้องการได้คอนโดมิเนียมตรงตามที่เลือก ที่เห็นห้องจริงๆ ไม่มีปัญหา ต้องขอดู ขออ่าน และตรวจสอบเอกสารสำคัญทั้ง 3 ฉบับ ก่อนลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย

Reporter : สิริ กัลยา   Photo : Internet   Category : กฏหมาย

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com