พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 มิถุนายน 2558 :: 07:06:13 am 165255

อปท.ตะวันออกจัดอบรมสนับสนุนภารกิจศูนย์ดำรงธรรม

อปท.ภาคตะวันออก จัดอบรมสนับสนุนภารกิจของ ศูนย์ดำรงธรรม และการปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

พัทยา – (4 มิ.ย.58) ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแนวทางการสนับสนุนภารกิจของ ศูนย์ดำรงธรรม และการปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมี นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง และประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออก โดยมีสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยของภาคตะวันออก จำนวน 206 แห่ง มีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ จำนวน 350 คน

 

การอบรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะขอประชาชนดังกล่าว

 

โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินการของ ศูนย์ดำรงธรรม ทั้งวัสดุอุปกรณ์และบุคลากรให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง ประกอบกับคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในเรื่องดังกล่าว และได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

 

รวมทั้งได้กำหนดให้ผู้อนุญาตต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะถือว่าเป็นการกระทำ หรือละเว้นการกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

 

นอกจากนั้น ปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงทางสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานใกล้ชิดกับประชาชนจะต้องให้ความสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกันมิให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

 

003 004

 

รวมทั้งต้องบูรณาการ และสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันปราบปราม บำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟูแล้วมีอาชีพรายได้ สามารถใช้ชีวิตร่วมประชาชนได้ตามปกติ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

 

สำหรับคณะกรรมการสันนิบาตภาคตะวันออก โดยเทศบาลทุกแห่ง และเมืองพัทยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวข้างต้นว่า เป็นภารกิจที่สำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ และประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะต้องได้รับการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวจะต้องเชื่อมโยงกับทุกส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น

 

การอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ดำรงธรรม ของจังหวัด ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ ความเข้าใจจากการอบรมตามโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

 

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น นักการเมืองท้องถิ่น และข้าราชการประจำหลายๆ หน่วยงานทราบปัญหาดี แต่การจะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นมีการดำเนินการอย่างจริงจังแค่ไหนอย่างไร เพราะที่ผ่านมา ยังหวั่นเกรงในเรื่องฐานเสียง และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทำให้ปัญหาต่างๆ ไม่ได้รับการดูแลแก้ไขเท่าที่ควร

 

“ถึงเวลาแล้วที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องปรับรูปแบบตัวเอง ทั้งนักการเมือง และข้าราชการประจำ ต้องมีการทำงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อเป็นที่ศรัทธาของประชาชนโดยไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝง ปัญหาต่างๆ ก็จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี” นายคมสัน กล่าว

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com