พัทยาเดลีนิวส์

10 พฤษภาคม 2553 :: 16:05:31 pm 17763

อพท.ประชุมขั้นสุดท้าย 140 โครงการพัฒนาพัทยา

Final Report รายงานขั้นสุดท้ายโครงการจัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่การปฎิบัติตามยุทธศาสตร์พัฒนา 4 ด้าน สร้างความมั่นคงและเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ พัฒนาเป็นเมืองนวัตกรรมสีเขียวที่ยั่งยืน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและเมืองน่าอยู่ ความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สนใจโฆษณา

จากกรณีที่ เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเทศบาลเมืองหนองปรือ,เทศบาลตำบลบางละมุง,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล,เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย,เทศบาลตำบลห้วยใหญ่,องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว,เทศบาลตำบลโป่ง ,เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในหลายระดับโดยใช้ทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชนเป็นจุดยึดโยง การปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งการปรับปรุงพื้นที่ให้ความสำคัญกับความสวยงามและประโยชน์ใช้สอยที่สมดุลสอดคล้องกับธรรมชาติ รวมทั้งประยุกต์ใช้ทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึง ความต้องการของชุมชนเป็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “Green Innovation” พัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

พัทยา – วันนี้ (10 พ.ค. 53) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นความร่วมมือหลายฝ่าย โดยมี ดร.กัมพล ตันสัจจา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยาและเป็นอนุกรรมการ พร้อมกับผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น9 แห่ง ที่ต้องการเห็นการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจากประชาชนเจ้าของพื้นที่ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการกลั่นกรองขั้นสุดท้ายของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด เพื่อก้าวไปสู่ระดับของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงต่อไป

ทั้งนี้แผนแม่บทดังกล่าวครอบคลุมในหลายด้านทั้งด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิถีวัฒนธรรมของคนพัทยา เช่น การจัดให้มีพื้นที่พักผ่อนริมหาดสาธารณะที่เรียบหรูและเป็นพื้นที่สำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกคน มีพื้นที่กิจกรรมเพื่อการแสดงออกที่สร้างสรรค์ และสะท้อนวัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของชุมชนท้องถิ่นชาวพัทยา และการเปลี่ยนแปลงสู่แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตลอดไป

นายอิทธิพล กล่าวต่ออีกว่า การจัดทำแผนแม่บทการบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อร่วมในการการจัดทำแผนแม่บท ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง อพท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมืองพัทยา และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง ทั้งนี้ได้จัดให้มีการสำรวจข้อมูลในพื้นที่การรับฟังความคิดเห็นทั้งปัญหาและความต้องการของชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงโดยรอบ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา

เพื่อนำข้อมูลจัดทำเป็นกรอบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาทั้งในปัจจุบัน รวมทั้งรองรับการขยายตัวและโอกาสทางการตลาดการท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งขณะนี้มีจำนวน 140 โครงการในการดำเนินการ แต่ต้องร่วมกันพิจารณโดยรอบครอบเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องการเวณคืนที่ดิน และคุณภาพชีวิต โดยเป็นการพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com