พัทยาเดลีนิวส์

19 มกราคม 2555 :: 10:01:29 am 78483

อมตะนคร พร้อมก้าวสู่ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาว

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการมุ่งสู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครสีขาวป้องกันยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ห้องประชุมไทย-เยอรมัน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ
สนใจโฆษณา

ชลบุรี-วานนี้ (18 ม.ค. 55) สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านแผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด จึงได้น้อมนำข้อห่วงใยของพระองค์ท่านมากำหนดเป็นนโยบาย และนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้เปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา

 

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โดยมีนายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท อมตะคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน และในฐานะตัวแทนองค์กรภาคีผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ขอประกาศเจตจำนงความมุ่งมั่นการดำเนินงานโครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อพร้อมก้าวสู่การประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ขอกล่าวปฏิญาณตนว่า จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช และจะร่วมกันเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และในวันนี้กระทรวงแรงงาน ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์เป็นโรงงานสีขาวจำนวน 87 แห่งต่อไป

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงค์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงแรงงาน ในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือ เพื่อสร้างชีวิตแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด 4,486 คน ให้บริการจัดหางานกับผู้ป่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด 15 ราย จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 365 ครั้ง ตลอดจนดำเนินงานโครงการโรงงานสีขาว ผลงาตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เป็นต้นมา มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 54,100 แห่ง ลูกจ้างในสาถนประกอบกิจการได้รับประโยชน์ 5,645,020 คน นอกจากนี้ตั้งแต่ 2553 ได้ดำเนินการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงงานสีขาวสู่นิคมอุตสาหกรรมสีขาว ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมดำเนินงานจนผ่านเกณฑ์และประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาวแล้ว 10 แห่ง และในปี 2555 นี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เชิญชวนนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะประเด็นปัญหาด้านยาเสพติดเข้าร่วมการประกาศตัวเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีขาว ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เข้าร่วมโครางการโรงงานสีขาวแล้วจำนวน 135 แห่ง

 

นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จ คือ ลดปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี และทุกฝ่ายต้องทำงานแบบบูรณการเป็นระบบและลดความรุนแรงได้ร้อยละ 80 และได้จัดทำยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเนื่องและกำหนดกลยุทธ์สำคัญที่จะดำเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้แรงงานมีผลิตภาพ ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และผู้ใช้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดจากปัญหายาเสพติด เพื่อตอบสนองนโยบายและวาระแห่งชาติของรัฐบาลต่อไป

Reporter : จิรวัฒน์   Photo : จิรวัฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com