พัทยาเดลีนิวส์

13 กันยายน 2555 :: 11:09:01 am 87735

เปิดโครงการถนนเด็กเดิน ภายใต้แนวคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน”

อบต.พลูตาหลวง เปิดโครงการถนนเด็กเดิน เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน พลูตาหลวงเมืองน่าอยู่ สำหรับเด็กและเยาวชน
สนใจโฆษณา

สัตหีบ-วานนี้ (12 ก.ย.55) นายทวีป แต่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ได้เป็นประธานโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อสร้างพื้นที่ดี พื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ค้นหาความสามารถของตนและแสดงออกทางด้านความคิด การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ พลูตาหลวงเมืองน่าอยู่ สำหรับเด็กและเยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนเยาวชน ในตำบลพลูตาหลวง จำนวน 200 คนร่วมในพิธีเปิดและทำกิจกรรม ณ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นางสาวสุนดา ศรีถนอม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ได้จัดโครงการถนนเด็กเดิน ประจำปี 2555 ภายใต้แนวคิด “เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อสร้างพื้นที่ดี พื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ค้นหาความสามารถของตนและแสดงออกทางด้านความคิด การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อนำเสนอต่อสาธารณชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่ “พลูตาหลวงเมืองน่าอยู่ สำหรับเด็กและเยาวชน” ซึ่งเด็กและเยาวชน คืออนาคตของชาติ และเป็นต้นกล้าสำคัญที่จะเติบโตสร้างรากฐานและกำหนดทิศทางของประเทศ หากเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่และเหมาะสมได้รับการบ่มเพาะอย่างถูกวิธี และได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ย่อมจะทำให้เขาเติบโตอย่างมีคุณค่าเป็นทรัพยาการที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เพราะ “เด็กและเยาวชนในวันนี้ ก็คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า” ซึ่งต้องมีหน้าที่ในหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคต กิจกรรมถนนเด็กเดินในวันนี้ มีกิจกรรมเรียนรู้มากมาย อาทิเช่น การจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียน, การแสดงความสามารถ และการเรียนรู้จากซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์จริง และมีผลงานเป็นของตนเอง เกิดความภาคภูมิใจ

นายทวีป แต่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง ตระหนักความสำคัญของานพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมหน่วยงานในพื้นที่และใกล้เคียง ร่วมกันจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างเวทีพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้แสดงพลังความสามารถได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และการเปิดโลกประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ผนึกกำลังร่วมกันทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยมีผู้ใหญ่ช่วยหนุนเสริมในการจัดกิจกรรม อันจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้รับความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งเรียนรู้นอกขั้นเรียน และแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้อื่นให้ความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com