พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กุมภาพันธ์ 2556 :: 09:02:52 am 102530

เปิดโครงการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 33

เป้าหมายหลักของการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างประเทศ

พัทยา-วานนี้ (20 ก.พ. 56) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องนภาลัยบีซี โรงแรมดูสิตธานีพัทยา จ.ชลบุรี มีพิธีเปิดการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนครั้งที่ 33 โดยมี ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รอง นรม. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใน โดยมีผู้นำตำรวจในกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจา 5 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และองค์การระหว่างประเทศ 3 องค์การ คือองค์การตำรวจสากล สำนักเลขาธิการอาเซียน และสำนักงานเลขานุการตำรวจอาเซียน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียนถูกจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2524 ถือได้ว่าเป็นเวทีการประชุมสำคัญในระดับอาเซียน ที่ช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของตำรวจในระดับภูมิภาค การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์อยู่หลายประการด้วยกันประการสำคัญลำดับแรกคือ ช่วงสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นกลไกประสานงาน และการสื่อสาร เพื่อให้สมาชิกมีช่องทางในการปฏิสัมพันธ์ และทำงานร่วมกัน ตลอดจนเป็นเวทีที่จะช่วยติดตามการนำมติจากการประชุมไปสู่การปฏิบัติ

ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต้อนรับประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ พร้อมระบุว่า ในการประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ถือเป็นเวทีการประชุมระดับอาเซียนที่สำคัญเวทีหนึ่ง ที่ขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายของตำรวจ โดยทำหน้าที่เป็นเวทีในการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวและข้อมูลสำคัญๆ อื่นๆ ตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันในระดับภูมิภาค เพื่อต่อต้าน และขจัดอาชญากรรมข้ามชาติที่เกิดขึ้น มีปัจจัยสำคัญๆ หลายประการ ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 คือ การดำเนินงานอย่างสอดประสานกันของเสาหลักอาเซียนทั้ง 3 ได้แก่ เสาเศรษฐกิจ เสาการเมือง และความมั่นคง และเสาสังคมและวัฒนธรรม โดยแต่ละเสาต่างต้องพึ่งพาและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกัน และกัน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากเสาอาเซียนหนึ่ง มิอาจเกิดขึ้นได้หากมิใช่ผลจากการดำเนินงานของเสาอาเซียนที่เหลือ ทั้งนี้ แม้ว่าการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะก่อให้เกิดประโยชน์ตามมา แต่ก็ย่อมมีด้านที่ให้โทษ อาทิ การเชื่อมโยงกันของอาเซียนทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของ คน สินค้า และบริการฉันใด อาชญากรก็ได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายเสรี อาชญากรเหล่านั้นสามารถประกอบอาชญากรรมได้อย่างอิสระ ไม่ถูกจำกัดอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขตแดน อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่ง จึงอาจมีต้นกำเนิดจากอีกประเทศหนึ่ง หรือ หลายๆ ประเทศดังนั้น การประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน จึงเป็นเวทีการประชุมที่สำคัญสำหรับประเทศสมาชิกและเหล่าภาคี ที่จะแสวงหาแนวทาง/มาตรการที่จะเอาชนะความท้าทายนั้น เพื่อนำมาซึ่งเสถียรภาพและสันติสุขกลับคืนมาสู่ภูมิภาคต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com