พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 มีนาคม 2556 :: 10:03:19 am 103268

โรงเรียนสัตหีบ จัดแข่งขันกีฬามหาสนุกต้านยาเสพติด

นาวาเอก ประทีป เมืองนิล ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาสนุกต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในโรงเรียนอย่างเด็ดขาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ

สัตหีบ – วานนี้ (28 ก.พ. 56) พลเรือตรีสุธี เสถียรไทย ผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ประทีป เมืองนิล ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามหาสนุกต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในโรงเรียนอย่างเด็ดขาด ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายวิเชียร จันทรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียนกว่า 1 พันคน ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา

เรือเอก สุทัศน์ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นเรียนโรงเรียนสัตหีบ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาสนุกต้านยาเสพติด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะกรรมการเครือข่ายระดับชั้นเรียน และคณะครูโรงเรียนสัตหีบเขตกองเรือยุทธการ เพื่อสนับสนุนโครงการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาคือโครงการส่งเสริมสุขภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนาเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ภูมิปัญญาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน-โรงเรียน ส่งเสริมสถาบันครอบครัว พัฒนาเยาวชนให้มีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้ คุณค่าของการเล่นกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างเจตคคิที่ดีต่อการรักษาสุขภาพอนามัย และองค์รวมแห่งการเรียนรู้อันจะนำไปสู่ธรรมนูญสุขภาพของคนไทย

นาวาเอกประทีป เมืองนิล กล่าวว่า เป้าหมายในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นเยาวชนของชาติมีการพัฒนาด้านร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่เข็มแข็ง มีน้ำใจนักกีฬา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพเพิ่มพูลทักษะ และประสบการณ์ด้านการกีฬา สนับสนุนนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com