พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กรกฎาคม 2549 :: 13:07:50 pm 15912

การประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรา

เมืองพัทยาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดอบรมการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (แลกเปลี่ยนเงินตรา)

ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (แลกเปลี่ยนเงินตรา) ในเขตเมืองพัทยา เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ได้รับเกียรติจากนายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยาให้เกียรติในการกล่าวเปิดการอบรมครั้งนี้

การดำเนินงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต การแลกเปลี่ยนเงินตรา ให้ผู้ที่มีความสนใจ รวมทั้งผู้ที่ดำเนินธุรกิจในการปัจจุบันซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถทำการยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายได้ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2549 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

สำหรับการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรในการบรรยาย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ ต่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรมในเขตพื้นที่เมืองพัทยาและเขตใกล้เคียงอีกด้วย โดยมีผู้ที่เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจในเขตเมืองพัทยาจำนวนกว่า 50 คน

————————————————————————————————————

16 กันยายน 2549

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการอนุญาตประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตให้แก่ผู้สนใจประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยจะมาให้บริการผู้ที่มีความประสงค์ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต เพื่อยื่นคำร้องขอประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น . ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2549 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง วีไอพี ชั้น 3 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยนำเอกสารดังต่อไปนี้

1. คำร้องขอประกอบธุรกิจตามแบบที่กำหนด
2. หนังสือรับรองกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์
4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
5. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
6. แผนที่แสดงที่ตั้งสนามประกอบการและแผนผังจุดแลกเปลี่ยนเงิน

ผู้สนใจสามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารล่วงหน้าได้ที่งานกิจการสภาเมืองพัทยา ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอัจจิมา อัตโตหิ หรือ คุณวรรดี เก็บทรัพย์ งานกิจการ สภาเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825-3108 หรือ 0-831657585 โทรสาร 0-3825-3109

Photo : Internet   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com