พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กรกฎาคม 2549 :: 09:07:12 am 5405

เขาชีโอน (สัตหีบ)

เที่ยวชมธรรมชาติและสัตว์ป่า ศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนเมื่อปี พ.ศ. 2519 สมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้รับถวายที่ดินจาก นายแพทย์ขจร และคุณหญิงนิธิวดี อันตระการ จำนวน 248 ไร่ มีความประสงค์จะให้สร้างวัด โรงเรียน และสถานีอนามัยขึ้นในพื้นที่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดโดยใช้ชื่อว่า “ญาณสังวราราม” และตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2525 หลังจากที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาวัดญาณสังวราราม ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาพื้นที่โดยรอบเพื่อการเกษตร และทำโครงการด้านการเกษตร และการอนุรักษ์

               โดยในปัจจุบันได้มีหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อเข้าร่วมในการที่จะพัฒนา พื้นที่ เพื่อสนองตามแนวพระราชดำริถึง 10 โครงการ อันได้แก่

               1. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองบ้านอำเภอ (กรมชลประทาน) 
               2. โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่วัดญาณสังวราราม (กรมพัฒนาที่ดิน) 
               3. งานวิชาการเกษตรศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง (กรมวิชาการเกษตร) 
               4. สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง (กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
                  และ พันธุ์พืช) 
               5. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) 
               6. โครงการป่าสิริเจริญวรรษ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช) 
               7. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ (สำนักงานบริหารการศึกษา
                  นอกโรงเรียน) 
               8. ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ (กรมการแพทย์) 
               9. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม (กระทรวงสาธารณสุข)  
              10. อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน (มูลนิธิอเนกกุศลศาลา)

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีโครงการอยู่ในความรับผิดชอบได้แก่
               1. โครงการป่าสิริเจริญวรรษ โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม ราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2535 โดยในปัจจุบันได้ดำเนินการในลักษณะสวนป่า เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยว เชิงนิเวศซึ่งจำลองสภาพของป่าประเภทต่าง ๆ รวบรวมพันธุ์ไม้แต่ละกลุ่มไว้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
               2. สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง  ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 เพื่อสนองพระราชดำริที่จะจัดทำเป็นโครงการสวนสัตว์เปิด วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพันธุกรรมของสัตว์ป่าเป็นแหล่งข้อมูลวิชาการลักษณะ เป็นศูนย์สาธิตทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติโดยในแผนงานของโครงการประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าหายากสูญพันธุ์ รวมถึงการฝึกสัตว์ป่าให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติเพื่อปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติ  

 

 

จากแนวพระราชดำริ กรมป่าไม้ได้ดำเนินการสำรวจและเลือกพื้นที่ที่เหมาะสม บริเวณป่าเขาชีโอนท้องที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง และตำบลพลูตาหลวง ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีโดยมีเนื้อที่ประมาณ 2,299 ไร่ ประกาศให้เป็น “เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน” ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2528 และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานก็เพื่อคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศโดยมีการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า และแร่ธาตุ เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะกับการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าส่งเสริมเพื่อเผยแพร่การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรวมถึงสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

 รู้จัก ผืนป่า ลักษณะของภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ย ๆ มีความสูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง จุดที่สูงสุดของพื้นที่คือยอดเขาชีโอน มีลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่านทั่วพื้นที่ ดินเป็นดินร่วนปนทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ช่วงอดีตก่อนเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พื้นที่ผ่านการสัมปทานทำไม้มีค่าทางเศรษฐกิจออกไปและถูกครอบครองเพื่อทำ เกษตรกรรม ทำให้พื้นที่เป็นไร่ร้าง และเป็นป่าเสื่อมโทรมจนไม่สามารถทำการเกษตรได้ และต่อมาเมื่อประกาศเป็นเขต ห้ามล่าก็มีการฟื้นฟูสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้กลับมาอีกครั้ง รวมถึงบรรดาสัตว์ต่าง ๆ ตามธรรมชาติก็ไม่ถูกรุกรานจากฝีมือมนุษย์จนสามารถ ขยายพันธ์และดำรงชีวิตอยู่ได้ในปัจจุบัน 

 

งานอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยใช้ทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่างให้ประโยชน์ 4 อย่างตามพระราชดำริคือปลูก ไม้โตเร็ว,ไม้ผล,ไม้เศรษกิจ ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วยังสามารถอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำได้อีก ด้วย               การอนุรักษ์สัตว์ป่า ในปัจจุบันพื้นที่ของเขตห้ามล่าได้รับการจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมเพื่อให้ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าได้มีการสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารและยังมี การปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อให้สัตว์ใช้เป็นอาหารสถานที่แห่งนี้ไม่เหมือนกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่เราเคยได้ทำการแนะนำเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน ซึ่งมี เนื้อที่เกือบ 3,000 ไร่ และได้ทำการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมในอดีตจนกลับกลายเป็นป่าที่สมบูรณ์อีก ครั้ง 

อีกด้านหนึ่ง ของการอนุรักษ์คือได้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าซึ่งได้มาจากการตรวจจับบ้าง เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบ้างเช่นเก้ง กวาง ละอง ละมั่ง เนื้อทราย โดยเป็นสัตว์กินพืชเป็นส่วนใหญ่ได้ทำการอนุบาลและได้ปล่อยกลับคืนสู่ป่าเป็น สัตว์ป่าอีกครั้งและมีการขยายพันธ์เองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมาก (ขอบอกว่าเป็นสัตว์ป่าเนื่องจากสัตว์เหล่านี้จะไม่มีพฤติกรรมการขออาหารจาก คนไม่ใกล้ชิดกับคนโดยเมื่อเห็นคนจะหนีสุดชีวิต) โดยสัตว์ตระกูลเก้ง กวาง ละมั่ง ละอง อยู่ในพื้นที่มากกว่า 400 ตัวและขยายพันธ์อย่างรวดเร็วเนื่องจากไม่มีสัตว์กินเนื้อในพื้นที่ อีกทั้งพื้นที่ห้ามมิให้มีการล่าก็ทำให้นกที่เราพบเห็นได้ยากก็เข้ามาอาศัย อยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงสัตว์ต่าง ๆ เช่น ลิง ชะมด อีเห็น แมวดาว

               ลักษณะของการท่องเที่ยว จะเป็นการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์โดย ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้าชม กลุ่มนักท่องเที่ยวอาทิเช่น กลุ่มรักธรรมชาติ กลุ่มนักถ่ายภาพหรือศึกษาธรรมชาติของสัตว์และพืช หรือกลุ่มที่ต้องการและ ศึกษาเรื่องราวของการอนุรักษ์โดยที่เขตห้ามล่าจะมีวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิคอย บรรยายให้กับผู้ที่สนใจ หรือต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์นักเรียนหรือนัก ศึกษาต้องการมาเข้าค่ายพัฒนา

               มีบ้านพักและห้อง ฝึกอบรม ที่เขตห้ามล่าแห่งนี้จะมีห้องพักไว้คอยบริการ 1 หลังสำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจเข้าพักในกรณีที่จะมาศึกษาหรือทำกิจกรรมโดยสามารถพักได้ 20 คนเป็นห้องพัดลม ธรรมดา และมีห้องฝึกอบรมสามารถทำเป็นห้องอบรมหรือใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งสามารถดัดแปลงเป็นห้องนอนโดยสามารถพักได้ 40 คน การเข้าพักต้องจองล่วงหน้าและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเข้ามาใช้บริการ

               คำแนะนำเที่ยวเชิงนิเวศที่เขตห้ามล่าแห่งนี้ จากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันรวมถึงความเจริญในด้านวัตถุ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อรองรับกับความต้องการของมนุษย์ เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ป่าไม้กำลังหมดไปจากประเทศ เขตจังหวัดชลบุรีแห่งนี้ยังมีผืนป่าที่สมบูรณ์อยู่ไม่ไกลจากตัวเรายังมี บรรดาสรรพสัตว์ต่าง ๆ อยู่ได้อย่างปลอดภัย 

หากมีโอกาสซักครั้งอยากให้เพื่อน ๆ ได้เข้าไปสัมผัสกับผืนป่าแห่งนี้ หน่วยงานที่รักษาป่าแห่งนี้เป็นของภาครัฐบาลโดยตรง 100% แม้งบประมาณจัดสรรให้มีค่อนข้างจำกัดแต่เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลทำงานกันอย่าง แข็งขันมีความสุขที่ได้ดูแลผืนป่าและบรรดาสัตว์ป่าเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ตลอด ไป และในการเข้าไปเยี่ยมชมไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แม้กระทั่งค่าที่พักก็ไม่มีการเรียกเก็บและเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ยินดีที่จะ เป็นวิทยากรบรรยายและพาท่านชมสภาพนิเวศของผืนป่า หากท่านมีกำลังพอที่จะช่วยเหลือได้ก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโดยตรงเลย ก็ได้ หรือนำเอาสิ่งที่ได้รับจากการเยี่ยมชมนำไปบอกเล่าต่อ ๆ กันไปนั่นก็คือการปลูกฝังให้รักธรรมชาติก็เป็นสิ่งดี ๆ อย่างหนึ่งที่ทำได้ไม่ยาก            

การ เดินทาง สำหรับการเดินทางเพื่อมาเที่ยวชมเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอนแห่งนี้ ใช้ถนนสุขุมวิท เส้นทางที่จะมาอำเภอสัตหีบ โดยหากท่านมาจากกรุงเทพฯ เมื่อผ่านพัทยาแล้วเข้าเขตของบ้านอำเภอให้ใช้ทางเข้าทางวัดญาณสังวราราม แล้วขับผ่านอเนกกุศลศาลาก็จะพบกับประตูทางเข้าของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชี โอน

ติดต่อเข้าเยี่ยมชมหรือจองบ้านพัก
คุณ.ธิติกร กิตตินันท์ (หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน) เบอร์โทร 01 – 8747229 โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าชม 
หรือส่งจดหมายมาที่ ตู้ ป.ณ.11 ไปรษณีย์บ้านอำเภอ  ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

zim