พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 กรกฎาคม 2549 :: 15:07:23 pm 5370

เรือหลวงจักรีนฤเบศร (สัตหีบ)

เมื่อครั้งเกิด พายุไต้ฝุ่นเกย์ในอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชุมพรในปี พ.ศ. 2533 กองทัพเรือซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหลักในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทาง ทะเล ได้ใช้เรือและอากาศยานในการเดินหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แต่เนื่องจากเรือขนาดใหญ่ที่สุดกองทัพเรือมีอยู่ขณะนั้นไม่สามารถทนสภาพทะเล เมื่อครั้งพายุไต้ฝุ่นเกย์ได้ ทำให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระทำยากลำบากและไม่ได้ผลตามที่ต้องการ ประกอบกับภารกิจของกองทัพเรือในการปกป้องอธิปไตย์ และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทยได้ ขยายออกไปถึง 200 ไมล์ทะเล การมีเรือขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยจะสามารถใช้ในการค้นหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ อีกทั้งการมีเฮลิคอปเตอร์ประจำการบนเรือจะช่วยขยายพื้นที่ในการลาดตระเวนและ ระยะเวลาในการปฏิบัติการในทะเลได้เป็นเวลานานและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

               กองทัพเรือจึงได้มีแนวความคิดในการสร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เพื่อให้ สามารถบรรลุภารกิจตามความมุ่งหมายและได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหา เรือ ซึ่งต่อมาได้ว่าจ้างบริษัท บาซาน ประเทศสเปน สร้างเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 1 ลำ ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท พร้อมกับขอพระราชทานชื่อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพ เรือ และเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลประจำเรือรวมทั้งเพื่อเครื่องเตือนใจให้รำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีที่ได้ทรง ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทำให้ประเทศมีความเป็นปึกแผ่น และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ โดยกองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเรือหลวงลำนี้ว่า เรือหลวงจักรี นฤเบศร

สถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในเรือหลวงจักรีนฤเบศร
               สถานที่สำคัญภายในเรือหลวงจักรีนฤเบศร แบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆ ทั้งที่เป็นส่วนเก็บอุปกรณ์สำนักงาน และส่วนที่พักอาศัยมีจำนวนกว่า 600 ห้อง ในจำนวนห้องดังกล่าวมีสถานที่ ที่สำคัญและน่าสนใจดังต่อไปนี้

สะพานเดินเรือ เป็นศูนย์กลางของการนำเรือ และการปฏิบัติงานโดยรวมของเรือ
รวมถึงการประสานการปฏิบัติในการรบ – ส่ง อากาศยานห้องควบคุมดาดฟ้าบิน เป็นสถานที่ควบคุมการปฏิบัติงานกับอากาศยานทางภาคพื้นดิน การเคลื่อนย้ายอากาศยานและการปฏิบัติเมื่ออากาศยานประสบอุบัติเหตุบนดาดฟ้า บิน

ห้องบรรยายสรุปการบิน เป็นห้องที่ใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่อการบิน และภารกิจก่อนการบินของนักบิน

ห้องครัว ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยสามารถรองรับได้กับกำลังพลทั้งหมดของเรือ รวมทั้งการประกอบเลี้ยงเพื่อสนับสนุนภารกิจ

   

ห้อง ศูนย์ยุทธการ เป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนมันสมองของเรือ ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารทางยุทธการ เพื่อนำมาประเมินค่าและกำหนดแนวทางในการใช้อุปกรณ์อากาศยานและอาวุธเพื่อตอบ สนองต่อเหตุการณ์ ของ CCS เป็นศูนย์รวมการดำเนินงานทางช่างกลของเรือ เช่น การควบคุมเครื่องจักร การป้องกันความเสียหาย

โรงพยาบาล เป็นโรงพยาบาลขนาด 15 เตียงภายในประกอบด้วยส่วนสำคัญ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องทันตกรรม ห้องเอกซเรย์ ห้อง VIP เป็นสถานที่ที่ให้การรับรอง ราชวงศ์ และคนสำคัญ มีเนื้อที่ถึง 2 ชั้น โดยภายในแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ คือ ห้องพักผ่อน ห้องรับประทานอาหาร และห้องนอน 

ข้อแนะนำในการเยี่ยมชมเรือ
- ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารและทิ้งขยะภายในเรือหลวงจักรีนฤเบศรโดยเด็ดขาด
– ห้ามจับต้องหรือสัมผัสอุปกรณ์ใด ๆ เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหาย
  แก่เรือได้
– การถ่ายภาพอนุญาตให้ถ่ายได้เฉพาะบริเวณดาดฟ้าโรงเก็บอากาศยานและดาดฟ้าบิน เท่านั้น
– การเดินเยี่ยมชมให้เดินตามเส้นทางที่กำหนด ผู้ปกครองเด็กเล็กขอให้ควบคุมดูแลโดยใกล้ชิด
– การปฏิบัติอื่น ๆ โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางเรือ โดย เคร่งครัด

   

– ห้ามเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นอันตรายของระบบอาวุธปล่อยนำวิถี และปืนทุกกระบอก
– กรุณาอย่างพิง หรือ เท้าราวเหล็กรอบลิฟท์อากาศยานเนื่องจากอาจจะพับลงมาจนเกิด
  อันตรายได้
– สำหรับผู้เยี่ยมชมเรือที่ต้องการจะใช้ห้องน้ำขอให้ใช้ห้องน้ำบริเวณท่าเทียบ เรือ
– การแต่งกายสุภาพห้ามสวมรองเท้าฟองน้ำ ห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีไม่ควรสวมกระโปรง

อากาศยานประจำเรือหลวงจักรีนฤเบศ ร
               คุณลักษณะพิเศษของอากาศนาวี เป็นอากาศยานสำหรับการใช้งานในทะเลโดยตรง ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันสนิมเป็นพิเศษ มีเครื่องมือสื่อสารระยะไกล เครื่องมือเดินอากาศที่สมบูรณ์ มีชูชีพ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและนักบินทหารเรือ ซึ่งคุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในทะเล

               เรือหลวงจัก รีนฤเบศร เป็นเรือประเภทเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ มีดาดฟ้าบินสามารถรับ-ส่งการ ขึ้น-ลง ของเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลาง (น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด ระหว่าง 7,000 ถึง 136,000 ปอนด์ ) ไปกับเรือได้จำนวน 15 เครื่อง ซึ่งกองทัพเรือ
ได้จัดหาเฮลิคอปเตอร์เอนก ประสงค์แบบ SEA HAWK ( S-70B ) จำนวน 6 เครื่อง หากไม่ได้บรรทุกเฮลิคอปเตอร์ สามารถนำไปบรรทุกเครื่องบิน ขึ้น-ลง ทางดิ่งแบบ AV-8S หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ HARRIER ได้จำนวน 12 เครื่อง ซึ่งกองทัพเรือได้จัดหาไว้แล้วจำนวน 9 เครื่อง

การเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
หากท่านมีความประสงค์หรือ ต้องการเยี่ยมชมเรือเป็นหมู่คณะ ติดต่อได้โดยเขียนจดหมายแจ้งชื่อคณะ วันเวลา ที่ต้องการเยี่ยมชม และจำนวนสมาชิกในคณะของท่าน พร้อมทั้งจ่าหน้าซองดังนี้  เรียน  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
           กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ
           อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
           (เยี่ยมชมเรือ)

ติดต่อสอบถาม
ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02- 466 -1180 ต่อ 065 – 1371

                        
Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com