พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
22 สิงหาคม 2549 :: 11:08:07 am 10273

เซ็กซ์ในแวดวงวัยรุ่น

ความคิดในมุมมองผู้เริ่ม ก้าวแรกของการอยากรู้อยากเห็น

โครงการสำรวจ “ดูเร็กโกลบัล เซ็กซ์ เซอร์เวย์ 1999-มุมมองของวัยรุ่น” จัดทำขึ้นโดยบริษัท ลอนดอนอินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป พีแอลซี ผู้ผลิตถุงยางอนามัยชั้นนำของโลก ยี่ห้อ ดูเร็กซ์ โดยเป็นการสำรวจครั้งที่ 4 ต่อจากสามปีที่ผ่านมา การสำรวจ “ดูเร็กโกลบัล เซ็กซ์ เซอร์เวย์ 1999-มุมมองของวัยรุ่น” ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจพฤติกรรม และทัศนคติด้านเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นอายุระหว่าง 16-21 ปี ใน 14 ประเทศทั่วโลก อย่างเจาะลึกทุกแง่มุมและเป็นครั้งแรกที่มีการสำรวจทั้งในกลุ่มวัยรุ่นที่มี ประสบการณ์ทางเพศมาแล้ว และที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางเพศเลย วัยรุ่นเหล่านี้คือผู้ที่จะชี้ให้เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดว่า เพศศึกษาและอิทธิพลของวัฒนธรรมประเพณี จะส่งผลต่อภาพของพ่อแม่และสถาบันครอบครัว ในศตวรรษใหม่อย่างไร

แหล่งความรู้

               วัยรุ่นเกือบทุกประเทศทั่วโลกกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้รับความรู้ในเรื่องเพศศึกษาจากเพื่อนมากที่สุด ยกเว้นวัยรุ่นจากประเทศแคนาดา เม็กซิโก และสหราชอาณาจักรเท่านั้นที่ตอบว่า ได้รับความรู้จากโรงเรียนมากที่สุด
วัยรุ่นฝรั่งเศสให้ความเห็นที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ทั้งหมดโดยตอบว่าได้รับความรู้เรื่องทางเพศ จากคู่นอนของตนมากที่สุด (ร้อยละ 32)

               วัยรุ่นเม็กซิโก ดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มที่เรียนรู้เรื่องเพศได้อย่างมีแบบแผนมากที่สุดในโลก เพราะมีอัตรส่วนวัยรุ่นที่เรียนรู้เรื่องนี้จากโรงเรียนและพ่อแม่สูงที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ คือ ร้อยละ 41 และ 26 และมีจำนวนวัยรุ่นที่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้จากเพื่อรน้อยที่สุดในโลกเช่น กัน (เพียงร้อยละ 7 เท่านั้น)
เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวของคนไทยกันนี่ หนุ่มสาววัยรุ่นของไทย แทบจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาจากคนในครอบครัวอย่างพ่อแม่หรือพี่น้อง เลย เพราะจากการสำรวจมีเพียงร้อยละ 1 ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

เรียนรู้ครั้งแรก

               จากการสำรวจพบว่า วัยรุ่นจากกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาช้ากว่าวัยรุ่นในกลุ่มประเทศตะวันตก โดยวัยรุ่นไทยและสิงคโปร์ เริ่มเรียนเพศศึกษาที่อายุเฉลี่ย 13.5 ปี ตามด้วยไต้หวันเมื่ออายุเฉลี่ย 13 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศยังคงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น อยู่ ชาติที่เรียนรู้เร็วกว่าชาติอื่นๆ คือวัยรุ่นเยอรมันซึ่งเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาครั้งแรก เมื่อมีอายุเฉลี่ย 11.3 ปี ตามติดด้วยสหราชอาณาจักรที่อายุเฉลี่ย 11.4 ปี

SEX ครั้งแรก

               วัยรุ่นแคนาดาและอเมริกันครองแชมป์การมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกที่อายุเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 15 ปี ตามติดด้วยสหราชอาณาจักร 15.3 ปี เยอรมัน 15.6 ปี และฝรั่งเศส 15.8 ปี ส่วนวัยรุ่นจากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มว่า จะมีเซ็กซ์ครั้งแรกช้ากว่า เช่น วัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเมื่อเฉลี่ยอายุ 16.5 ปี ตามด้วยไต้หวันที่เฉลี่ยอายุ 17 ปี ทั้งนี้อาจจะเป็นอิทธิพลของประเพณีและสภาพสังคมที่แตกต่างกัน

การป้องกันกับครั้งแรกของเรา

               วัยรุ่นชาวฝรั่งเศส เยอรมันและสเปน ครองสถิติสูงสุดร่วมกัน (ร้อยละ 85) ในการได้ชื่อว่าเป็นวัยรุ่นที่รอบคอบและมีการเตรียมพร้อม เรื่องคุมกำเนิดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก สำหรับประเทศที่วัยรุ่นไม่ค่อยใส่ใจในการคุมกำเนิดขณะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งได้แก่ ไต้หวัน สิงคโปร์และเม็กซิโก ซึ่งมีถึงร้อยละ 49 ตามด้วยไทย ร้อยละ 41 ซึ่งเมื่อถามเจาะลงไปแล้ว พบว่าวัยรุ่นที่ไม่มีการคุมกำเนิดเหล่านี้ส่วนใหญ่อ้างว่า เป็นเพราะไม่รู้จะหาวิธีคุมกำเนิดได้อย่างไร ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งทบทวนแนวทางการให้ความรู้แก่ เยาวชนทั้งหลายเสียแล้ว เพราะหากห้ามใจไม่อยู่การรู้จักวิธีป้องกันยังดีกว่าปล่อยให้เกิดปัญหาตามมา ภายหลัง

               ถุงยางอนามัยเป็นวิธีคุมกำเนิดที่นิยมกันมากที่สุดในหมู่วัยรุ่นชาวกรีซ เพราะมีวัยรุ่นจำนวนถึงร้อยละ 78 ซึ่งสูงกว่าประเทศใดๆ เลือกใช้ถุงยางอนามัย ในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ส่วนวัยรุ่นชาวไทยใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกน้อยที่สุดใน โลก คือ มีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น ทั้งที่จริงแล้ว การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เพราะนอกจากจะป้องกันการตั้งครรภ์ได้แล้ว ยังป้องกันการติดเชื้อเอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ ได้อีกด้วย

บ่อยครั้งแค่ไหน

               วัยรุ่นจากสหราชอาณาจักรครองแชมป์การมีเพศสัมพันธ์ถี่ที่สุดคือ 133 ครั้งต่อปี ตามด้วยสหรัฐอเมริกา 128 ครั้งต่อปี ส่วนสถิติความถี่น้อยสุดตกอยู่ที่วัยรุ่นสิงคโปร์ ซึ่งมีความถี่ 63 ครั้งต่อปี ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วัยรุ่นชาวไทยมีความถี่เฉลี่ย 92 ครั้งต่อปี ตามด้วยไต้หวัน 84 ครั้งต่อปีและสิงคโปร์ ซึ่งอยู่อันดับโหล่ที่สุดในโลกคือ 63 ครั้งต่อปี

จำนวนคู่รัก

               วัยรุ่นอเมริกาเจ้าชู้ที่สุด คือ มีจำนวนคู่รักโดยเฉลี่ยมากที่สุดถึง 7.5 คน ตามด้วยวัยรุ่นจากสหราชอาณาจักร 6.4 คน และฝรั่งเศส 6 คน ส่วนวัยรุ่นชาวเม็กซิกัน มีจำนวนคู่รักน้อยที่สุด คือ เฉลี่ย 3.3 คน ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น วัยรุ่นหนุ่มสาวชาวไทยมีจำนวนคู่รัก โดยเฉลี่ย 3.9 คน ซึ่งรองจากไต้หวันที่มี 4 คน และสิงคโปร์ที่มี 5.6 คน

การนอกใจ

               วัยรุ่นชาวไทยมีสถิติการไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่รักมากที่สุดในโลก (ร้อยละ 52) คือไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นนอกเหนือจากคนรักด้วย ส่วนประเทศเม็กซิโกถือว่า ซื่อสัตย์ต่อคู่รักมากที่สุดในโลกเพราะมีเพียงร้อยละ 23 ที่ตอบว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อคู่รัก

ใครเริ่มก่อน

               หนุ่มเม็กซิกันส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าผู้ชายต้องเป็นฝ่ายเปิดประเด็นเรื่องเพศก่อน ส่วนวัยรุ่นชายชาวสเปนคงจะเบื่อบทบาทเช่นนี้เต็มที เพราะมีเพียงร้อยละ 23 เท่านั้น ที่เห็นว่าตนควรจะเป็นฝ่ายเริ่ม สาวน้อยประเทศกรีซใจกล้าเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 45) กล่าวว่าชอบเป็นฝ่ายรุก ที่จะมีเพศสัมพันธ์กับหนุ่มๆ ก่อน ส่วนสาวน้อยชาวไทยยังใจไม่ถึง มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ที่คิดว่าตนต้องเป็นฝ่ายรุก

รับประกันความพอใจ

               วัยรุ่นจากประเทศกรีซและไต้หวันเห็นแก่ตัวมากที่สุดในเรื่องการมีเพศ สัมพันธ์ โดยวัยรุ่นชาวกรีซกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 51) และไต้หวัน (ร้อยละ 50) ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของตนก่อนที่จะนึกถึงคู่รักแต่เป็นที่น่ายินดี ว่า วัยรุ่นชาวไทยนึกถึงความสุขของคู่รักมากกว่าของตนมากที่สุดในโลกถึงร้อยละ 73
ร้องเพลงรอ

               วัยรุ่นจากสหราชอาณาจักร และฝรั่งเศสใจร้อนที่สุดในโลก เพราะจำนวนร้อยละ 55 ต้องการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รัก ภายในเดือนแรกของการคบกัน ขณะที่วัยรุ่นไต้หวันส่วนใหญ่ มีความอดทนสูงคือร้อยละ 68 จะรออย่างน้อยหกเดือน ในเรื่องนี้และอีกร้อยละ 43 จะรอจนถึงวันแต่งงาน
วัยรุ่นในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้มีทัศนคติคล้ายๆ กันคือ เกือบครึ่งหนึ่งของวัยรุ่นไทย (ร้อยละ 42) สิงคโปร์ (ร้อยละ 42) ไต้หวัน (ร้อยละ 43) เต็มใจที่จะรอจนถึงวันแต่งงาน จึงจะมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าประเทศในแถบอื่นๆ ของโลกมาก

วัยรุ่นกังวลอะไรในเรื่องเพศ

               วัยรุ่นที่กลัวการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากที่สุดคือ วัยรุ่นชาวเม็กซิกัน (ร้อยละ 63) ขณะที่วัยรุ่นชาวอิตาเลียนกลัวเรื่องการตั้งครรภ ์ที่ไม่พึงประสงค์มากที่สุด (ร้อยละ 33)

ป้องกันอย่างมั่นใจ

               วัยรุ่นชาวกรีซถือเป็นตัวอย่างของวัยรุ่นที่รู้จักใช้ถุงยางอนามัยในการ ป้องกัน ขณะมีเพศสัมพันธ์มากที่สุด ถึงร้อยละ 33 โดยให้เหตุผลว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ตามด้วยฝรั่งเศส (ร้อยละ 32) และเยอรมนี (ร้อยละ 30) เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับวัยรุ่นชาวไทยและสาธารณรัฐเชค ที่ปล่อยให้ความปลอดภัยทางเพศเป็นไปตามยถากรรมโดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 30 ของทั้งสองประเทศ) หันไปใช้วิธีเลือกคู่นอนที่มั่นใจว่า ปลอดภัยแทนการใช้ถุงยางอนามัย

ฉันจะเป็นอย่างนั้นไหม

               วัยรุ่นอเมริกันมีสัดส่วนมากที่สุดในโลก (ร้อยละ 79) ที่รู้จักคนที่เคยตั้งครรภ์ โดยไม่พึงประสงค์มาก่อนและอีกร้อยละ 61 รู้จักคนที่เคยทำแท้งมาแล้ว วัยรุ่นอเมริกันอีเช่นกันที่ครองสถิติสูงสุด (ร้อยละ 42) ของการรู้จัก กับคนที่เคยติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และอีกร้อยละ 16 รู้จักคนที่ติดเชื้อเอชไอวีบวก

เตรียมตัวสู้ศึก

               วัยรุ่นในสิงคโปร์ (ร้อยละ 7) ไทยและไต้หวัน (ร้อยละ 15) พกถุงยางอนามัยติดตัวน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมการสำรวจสถิติที่ได้นี้สัมพันธ์กับการที่ประเทศเหล่านี้ มีสัดส่วนการรักษาพรหมจรรย์ได้สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย ส่วนวัยรุ่นเยอรมันมีการพกถุงยางอนามัยติดตัวเมื่อไปในสถานที่ ซึ่งอาจจะไปพบใครถูกตาต้องใจเข้าได้มากที่สุดถึงร้อยละ 48

ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

               วัยรุ่นชาวแคนาดาตื่นตัวเรื่องโรคเริมที่อวัยวะเพศสูงถึงร้อยละ 90 ส่วนในสาธารณรัฐเชคมีจำนวนต่ำเพียงร้อยละ 29 วัยรุ่นในเยอรมนีร้อยละ 85 รู้จักโรคหนองในเทียมเป็นอย่างดี ส่วนวัยรุ่นชาวสเปนรู้จักโรคนรี้เพียงร้อยละ 6 เท่านั้น

หนุ่มสาวเนื้อหอมของไทย

               หนุ่มเนื้อหอมที่สาวๆ วัยรุ่นคลั่งไคล้มากที่สุดในประเทศไทยคือ ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล (ร้อยละ 22) ตามมาห่างๆ ด้วย เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ (ร้อยละ 15) และภูธเนศ หงส์มานพ (ร้อยละ 14) ส่วนสาวเนื้อหอมที่หนุ่มวัยรุ่นทั้งหลายอยากจะควงด้วยมากที่สุดในประเทศไทย คือ นิโคล เทริโอ ด้วยคะแนนที่นำลิ่วถึงร้อยละ 29 ตามด้วย คัทลียา แมคอินทอช (ร้อยละ 16) และเก็จมณี พิชัยรณรงค์สงคราม (ร้อยละ 14)

นักฟุตบอลสุดหล่อ

               เดวิด เบคแฮม แม้ว่าจะสละโสดไปแล้วก็ตาม แต่สาวๆ วัยรุ่นของไทย ก็ยังติดอกติดใจยกให้เป็นนักฟุตบอลสุดหล่ออันดับหนึ่ง (ร้อยละ 47) ทิ้งห่างจากอันดับสองก็คือ ไมเคิล โอเวน (ร้อยละ 21) และโรนัลโด กับ เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ซึ่งครองอันดับสามร่วมกัน (ร้อยละ 8)

สถานที่โรแมนติกที่สุดในการบอกรัก

               เพื่อเป็นการสนับสนุนแคมเปญอเมซิ่ง ไทยแลนด์ สถานที่ในไทย วัยรุ่นชาวไทยจัดอันดับว่าโรแมนติกที่สุดคือ เกาะพีพี จ.กระบี่ (ร้อยละ 34) ตามด้วย หมู่เกาะสิมิลัน จ.พังา (ร้อยละ 18) และ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ (ร้อยละ 15)

               หมายเหตุ

– ประเทศที่ทำการสำรวจมี 14 ประเทศ อเมริกา อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี ไต้หวัน อิตาลี กรีซ เม็กซิโก โปแลนด์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐเชค สเปน และไทย
– กลุ่มวัยรุ่นที่สำรวจมีอายุระหว่าง 16-21 ปี

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com