พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 พฤศจิกายน 2549 :: 14:11:06 pm 10153

สร้างเครือข่ายสังคม ช่วยเหลือเด็กติดเชื้อเอดส์

จากราย งานกระทราวงสาธารณสุขปลายปี 47 คาดว่าผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่ ประมาณ 670,000 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กที่ติดเชื้ออยู่ถึง 21,000 คน อีกทั้งประมาณการเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอดส์ทั่วประเทศสูงถึง 34,372 คน ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าจำนวนเด็กกำพร้าอาจเพิ่มเป็น 3.8 แสนคน ในปี 2548 เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในวัยมีครอบครัว จากสภาวการณ์ดังกล่าว เป็นเหตุนำมาซึ่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของเด็กที่ติดเชื้อ

และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามูลนิธิรักษ์ไทย เชิญตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กร เครือข่าย และกลุ่มชุมชนทั่วทุกภาค กว่า 100 คน มาร่วมประชุมเรื่อง ทิศทางในการช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ที่โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ 

            พร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี มีจำนวนเป็นแสนคน และในจำนวนนี้มีเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีประมาณ 20,000 คน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้อัตราการติดเชื้อเอชไอวี ก็ยังคงมีอยู่ โดยอัตราส่วนของผู้หญิงที่ติดเชื้อจะมีจำนวนมากกว่าผู้ชาย จะเห็นได้ว่าในอดีตโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีจะมุ่งไปที่ผู้ใหญ่ ซึ่งกลุ่มเด็กที่ติดเชื้อเหล่านี้จะถูกมองข้าม โดยเฉพาะในเรื่องของพัฒนาการ และสภาพจิตใจ 

            “เด็กกลุ่มนี้จะถูกสังคม รังเกียจ ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนศูนย์รับเลี้ยงเด็กจะไม่รับเด็กที่มาจากครอบครัว ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ปกครองไม่ยอมให้ลูกเล่นกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ติดเชื้อ ในส่วนของการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ทางมูลนิธิจะมีการส่งเสริมรายได้เช่น การเลี้ยงจิ้งหรีด 

            นอกจากการให้ความช่วยเหลือ โดยตรงแล้ว ยังพยายามสร้างเครือข่ายให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆ ในสังคม ทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ครู หน่วยงานด้านสาธารณสุข รวมทั้งคนในชุมชน เพื่อให้เกิดแนวร่วมในการช่วยเหลือ ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันแก้ไข รัฐบาลควรให้การสนับสนุนโครงการเหล่านี้อย่างรวดเร็ว เพราะเรื่องนี้เป็นโครงการเร่งด่วน” เลขามูลนิธิตอกย้ำปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ไข 

            นิภา ชมพูป่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักษ์ไทย ภาคเหนือ กล่าวว่า จะว่าไปแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อในภาคเหนือมีจำนวนมากกว่าภาคอื่นๆ ในปัจจุบันผู้ติดเชื้อกลุ่มวัยรุ่น ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ต่างจากเมื่อก่อนที่กลุ่มผู้ติดเชื้อจะเป็นวัยแรงงาน การช่วยเหลือที่เราทำอยู่จะเป็นการช่วยเหลือเป็นกรณีไป ด้วยการพยายามสร้างเครือข่ายในชุมชน โดยการดึงเอา อบต. เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ครู เครือข่ายผู้ติดเชื้อ มาเป็นเครือข่ายและร่วมกันหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก โรคเอดส์ 

            และจากการประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการ ช่วยเหลือ และสนับสนุนเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ จะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกัน คือการสร้างเครือข่ายทางสังคม โดยพยายามให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และคนในสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางในการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก เอดส์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน และเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน 

            เครือข่ายทางสังคม ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก เอดส์ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพราะเด็กเหล่านี้จะเติบโตขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในอนาคต

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : สุขภาพ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com