พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 ธันวาคม 2550 :: 11:12:01 am 10877

จัดระเบียบอาคารสูงทั่วเมืองพัทยา

กรมโยธาธิการร่วมกับเมืองพัทยาจัดระเบียบอาคารสูงเขตเมืองพัทยา ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นต์ ห้องเช่า หรือแม้แต่อาคารพาณิชย์ต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎของกระทรวงอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัย

วันที่ 29 พ.ย.50 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง พร้อมด้วย ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรวิชาชีพ เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ตลอดจนผู้ประกอบการในเขตเมืองพัทยา เข้าร่วมรับฟังกฎระเบียบกระทรวงฯ กันอย่างคับคั่ง 

นายนายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีตึกที่สูงอยู่จำนวนมาก และมีผู้ประกอบการด้านโรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นต์ หอพัก บริษัทห้างร้าน ร้านค้า ซุปเปอร์มาเก็ต มีอยู่จำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ประกอบการดังกล่าวที่ประกอบอาชีพธุรกิจประเภทต่างๆ นี้ ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบสภาพอาคาร เพื่อป้องกันอุบัติภัยกับอาคาร เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ด้านร้อยโท วโรดม เปิดเผยว่า ด้วยมาตรา 3 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได้กำหนดให้เจ้าของอาคารต้องจัดหาผู้ตรวจสอบสภาพอาคารและส่งรายงานผลการตรวจสอบให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 หากฝ่าฝืนไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอาคารจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงใคร่ขอให้เจ้าของอาคารที่เข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกล่าวดำเนินการจัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามที่กฎหมายกำหนด   

นอกจากนั้น นายอนวัช บูรพาชน วิศวกรวิชาชีพ เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ยังกล่าวเสริมอีกว่า ปัจจุบันพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2543 มาตรา 32 ทวิ ประกอบกับกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับ ได้มีผลบังคับใช้และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงจึงแจ้งให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด จัดจ้างผู้ตรวจสอบอาคาร 

            ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตรวจสอบกับกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี ดำเนินการในเรื่องดังนี้
(1) ทำการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบประกอบอาคารประจำปี ปีละ 1 ครั้ง
(2) ทำการตรวจสอบใหญ่ทุก 5 ปี
(3) เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(4) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและออกใบรับรอง ร.1 ให้แล้วเจ้าของอาคารจะต้องติดใบรับรอง ร.1 ไว้ ณ อาคารโดยเปิดเผย และอาคารที่จะต้องัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม หรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมตามมาตรา 32 ทวิ ได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความสูงมากกว่าหนึ่งชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติด หรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดิน 15.00 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือที่ตั้งบนหลังคา หรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการโรงแรม คอนโด อพาร์ทเม้นต์ ห้องเช่า หรือแม้แต่อาคารพานิชย์ต่างๆ ต้องปฏิบัติตามกฎของกระทรวงอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยต่อไป นายอนวัช กล่าวในท้ายที่สุด

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com