พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 กันยายน 2551 :: 18:09:08 pm 30986

ลงลึกเชิงปฏิบัติการ Cleanup Pattaya

หน่วยงานภาครัฐ องค์กร และเอกชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออก ถึงโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Cleanup Pattaya หวังกระตุ้นให้ภาครัฐและประชาชนตื่นตัวในเรื่องของขยะ มีจิตสำนึกในการรักษาทะเล

พัทยา – วันนี้ (18 ก.ย. 51) เมื่อเวลา 08.30 น. นายอภิชาติ พืชพันธุ์ รองปลัดเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออก ที่โรงแรมสยาม เบชอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พร้อมด้วยตัวแทนประเทศสมาชิก COBSAE กว่า 10 ประเทศ จำนวน 50 คน เข้าร่วม 

ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกิจกรรม ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือทางทะเลภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Coordinating Body for the Seas of East Asia-COBSAE) ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme – UNEP) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ เมืองพัทยา กลุ่มธุรกิจโคคา โคลา (ประเทศไทย) และองค์กรภาคเอกชน ได้จัดให้มีกิจกรรมภายใต้โครงการ Cleanup Pattaya กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด ซึ่งประกอบด้วย 

1. การรณรงค์เก็บขยะบริเวณชายหาด โดยชุมชนร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้ชุมชนและภาคท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมเก็บขยะ 

2 .การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ขยะทะเล ความมักง่าย ตัวการทำลายชีวิตและธรรมชาติในทะเลและชายฝั่ง” ซึ่งร่วมกับโครงการกรีนฟินส์ เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิก COBSAE ส่งภาพเข้าประกวด โดยคณะกรรมการจากผู้แทนโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล้อมเครือข่ายกรีนฟินส์ในประเทศต่าง ๆ จะร่วมคัดเลือกภาพถ่าย 30 ภาพตัดสิน ที่สื่อความหมายได้ตรงกับหัวเรื่อง และประกาศผลในวันที่ 20 กันยายน ในพิธีเปิดโครงการ Cleanup Pattaya บริเวณถนนสายชายหาดซอย 4 พัทยากลาง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองทั้ง 2 จะได้รับเงินรางวัลและของที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร 

3. การประกวดชายหาดสะอาด คัดเลือกจากชายหาดสะอาดประเทศละ 1 หาด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมอนุรักษ์ดูแลรักษาให้สวยงามสะอาดปลอดภัยน่าอยู่ ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดได้แก่ จีน เกาหลี มาเลเซีย และไทย 

 4. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยะทะเลครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ รัฐบาลประเทศสมาชิก ของ COBSAE ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ภาคเอกชนและ NGOs ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการขยะทะเล และพิจารณาแนวทางในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

5. กิจกรรมทำความสะอาดเมืองพัทยา โดยระดมอาสาสมัครจากภาคต่าง ๆ เช่น นักเรียน ข้าราชการ ประชาชนทั่วไปภาคธุรกิจ จำนวน 1,500 คน มาร่วมกันเก็บขยะบนชายหาด และนักดำน้ำอาสาสมัครและผู้ช่วยจำนวน 300 คน มาดำน้ำเก็บขยะในทะเล บริเวณเกาะล้าน รวมทั้งสิ้น 1,800 คน 

ทั้งนี้ หวังกระตุ้นให้ภาครัฐตื่นตัวในเรื่องของขยะ ที่ปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นทุกวัน และให้ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทะเลไทย โดยการไม่ทิ้งขยะลงในทะเล พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจการมีจิตสำนึกรณรงค์เก็บขยะชายหาดต่อไป

Reporter : PDN staff   Photo : PDN staff   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com