พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 มีนาคม 2552 :: 13:03:38 pm 4817

กิจกรรมสุดมันส์ของชลบุรี ประจำเดือน เมษายน 52

พัทยาเดลินิวส์ ได้รวบรวมเอากำหนดการ กิจกรรมและประเพณีต่างๆ ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2552 นี้ เพื่อให้ผู้อ่าน ที่กำลังตัดสินใจจะออกเดินทางท่องเที่ยว ให้เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนเชิญชวนทุกท่านที่อยู่ในจังหวัดชลบุรี ร่วมกันต้อนรับนักท่องเทียว สร้างความประทับใจให้เกิดกันถ้วนหน้า

           ประวัติเมืองชลโดยสังเขป 
            จังหวัด ชลบุรี เรียกกันสั้น ๆ ว่า “เมืองชล”” เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชายทะเลตะวันออกที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา รวมทั้งเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง และแหล่งอุตสาหกรรมโรงงานที่สำคัญ ตาม ประวัติปรากฏหลักฐานว่า เมืองชลบุรีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ หลายเมือง ได้แก่ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย และเมืองบางพระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รวบรวมเมืองดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดชลบุรี 

            เมือง ชลบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๘๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ ๔,๓๖๓ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๐ อำเภอ และ ๑ กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง อำเภอพานทอง อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอเกาะสีชัง และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ สำหรับ พัทยา ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการบริหารปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ เรียกว่า เมืองพัทยา โดยแยกออกจากการปกครองของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตามประวัติปรากฏหลักฐานว่า เมืองชลบุรีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเป็นเมืองเล็ก ๆ หลายเมือง ได้แก่ เมืองบางทราย เมืองบางปลาสร้อย และเมืองบางพระ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รวบรวมเมืองดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นจังหวัดชลบุรี 

            การ แข่งขันวินเซิร์ฟ 

            ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2552 สมาคมวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟ ณ ลานกีฬาทางน้ำ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุร จะเป็นการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติโดยจะมีนักกีฬาวิ นเซิร์ฟทั้งในและต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก รวมถึงจะเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพของเมืองพัทยา อีก ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่ทั่วโลกให้ การยอมรับการจัดการแข่งขันวินเซิร์ฟระดับนานาชาติ ซึงสนามแข่งวินเซิร์ฟของพัทยา ได้รับการยอมรับจากนักกีฬาและสมาคมวินเซิร์ฟของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ต่างให้การยอมรับ พร้อมทั้งยกระดับและพัฒนานักกีฬาวินเซิร์ฟตามมาตรฐานสากล ซึ่งเมืองพัทยาถือว่าเป็นเมืองที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เช่น ชายหาด , โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งในส่วนของนักกีฬา หรือแม้กระทั่งผู้ติดตามเอง และเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ให้ทั่วโลกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น  

            งาน ประจำจังปีหวัดชลบุรี 

            ระหว่างวันที่ 7 –15 เมษายน 2552 เป็นงานประจำปีที่ชาวจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกันจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 กิจกรรมของงานได้รวมงาน “นมัสการพระพุทธสิหิงค์ งาน สงกรานต์ และงานกาชาด” ไว้ด้วยกัน โดยมีกำหนดจัดงานในเดือนเมษายน กิจกรรมของงานประกอบไปด้วย ขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ พิธีรดน้ำดำหัว ผู้ใหญ่ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงโขนของกรมศิลปากรและการแสดง ทางวัฒนธรรม นิทรรศการและการออกร้าน ทั้งนี้ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตลอด จนปลูกฝังคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไว้สืบไป 

            ประเพณี สงกรานต์เกาะสีชัง 

            ระหว่างวันที่ 13 – 19 เมษายน 2552 ประเพณีสงกรานต์เกาะสีชัง พื้นที่จัดงาน เกาะสีชัง และเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมในงาน พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ พิธีกองข้าวบวงสรวง รดน้ำขอพร การก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน แข่งขันเรือกระทะ เรือชักกะเย่อ มวยตับจาก ปาลูกดอก แข่งขันตะกร้อลอดบ่วง การแสดงดนตรี ประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ (คือการขออนุญาตจากฝ่ายชายอุ้มฝ่ายหญิงลงเล่นน้ำทะเลแล้วอุ้มมาส่ง จากนั้นจะมีการรำวงร่วมกัน จัดที่เกาะขามใหญ่ อยู่ห่างจากเกาะสีชังประมาณ 1 กิโลเมตร) 

            ประกวด ก่อพระเจดีย์ทราย
 
            ระหว่างวันที่ 16-17 เมษายน 2552 งานประเพณีก่อพระทรายวันไหล บางแสน เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุขได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า “งานทำบุญวันไหล” คือ การที่ประชาชนในหมู่บ้านต่าง ๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ของไทย โดยการนิมนต์พระทุกวัดที่อยู่ในเขตตำบลแสนสุขมาประกอบพิธีสงฆ์ มีการทำบุญ ตักบาตร สรงน้ำ หลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำ การละเล่น และกีฬาพื้นบ้าน เป็นต้นงานเทศกาลวันไหล 

            คือ วันทำบุญขึ้นปีใหม่ของชาวทะเลในช่วงวันสงกรานต์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖–๑๗ เมษายน ของทุกปี บริเวณชายหาดบางแสนและพัทยา มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำ ก่อพระเจดีย์ทราย เล่นสาดน้ำ และกีฬาพื้นบ้าน สำหรับเมืองพัทยา ได้กำหนดจัดงานวันไหลในวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พิธีรดน้ำดำหัว ขบวนแห่วันไหล การสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานของประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ 

            งาน เทศกาลวัยไหลพัทยา
 
            ระหว่างวันที่ 18-21 เมษายน 2552 จัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเผยแพร่ชื่อเสียงของเมืองพัทยา มีการจัดขบวนแห่ที่ประดับด้วยดอกไม้สวยงาม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไทย แข่งขันกีฬาทางน้ำ การประกวดนางงามพัทยา ประกวดก่อปราสาททราย จุดพลุ และดอกไม้ไฟที่ริมทะเล และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 

            งานประเพณีวันกอง ข้าวและประเพณีสงกรานต์ นาเกลือ
 
            ระหว่าง วันที่ 18-20 เมษายน 2552 เป็นประเพณีอันเก่าแก่ของชาวเมืองชลบุรี ปัจจุบันมีที่อำเภอศรีราชาที่ยังคงรักษาประเพณีนี้อยู่ โดยจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ เมษายน เพื่อเป็นการบวงสรวงเทพเทวดาที่ปกป้องคุ้มครองมาตลอดปี กิจกรรมของงานประกอบด้วยการจัดขบวนแห่ที่นำโดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่แต่งกายด้วยชุดไทย เข้าร่วมขบวน พิธีบวงสรวง และเซ่นสังเวยผี การสาธิตประเพณีกองข้าว การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิต และจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง 

            งาน ประเพณีวันกองข้าวและประเพณีสงกรานต์ ศรีราชา             ระหว่าง วันที่วันที่ 17-21 เมษายน 2552 เดือนเมษายนสถานที่จัดงานอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาล ตำบลศรีราชาและที่บริเวณเกาะลอยศรีราชา กิจกรรมของงานจะประกอบไปด้วยการจัด ขบวนแห่ที่นำโดยกลุ่มผู้เฒ่าผู้แก่และหน่วยงานต่างๆ ที่แต่งกายด้วยชุด ไทยประจำบ้านเข้าร่วมขบวน พิธีบวงสรวงวิญญาณบรรพบุรุษการสาธิต ประเพณีกองข้าว การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตและจำหน่ายขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง พิธีกรรมกองข้าวบวงสรวง ขบวนแห่สรงน้ำพระ ขบวนแห่และตกแต่งรถประเพณีกองข้าว การแสดงและกีฬาพื้นบ้านต่างๆ การประกวดก่อพระทราย และการเล่นน้ำสงกรานต์พิธีกรรมรบวงสรวงงานประเพณีกองข้าว ขบวนแห่และตกแต่งรถประเพณีกองข้าว

 

Reporter : PDN staff   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com