พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 กรกฎาคม 2552 :: 11:07:23 am 1618

หญ้าทะเล สิ่งเติมเต็มธรรมชาติ มากกว่าที่คิด

ใครจะคิดบ้างว่ายังมีพืชชั้นสูงอีกชนิดหนึ่งที่มีความสามารถในการปรับตัว เป็นเลิศ พืชชนิดนั้นก็คือ หญ้าทะเล และใครจะรู้บ้างว่าแหล่งหญ้าทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเลเป็นอย่าง มาก เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นที่พักอาศัย แหล่งหลบภัย และเป็นที่วางไข่ของสัตว์ทะเลนานาชนิด บนใบของหญ้าทะเลมีสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เกาะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

หญ้าทะเล เป็นพืชมีดอกที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดยสามารถขึ้นอยู่ในทะเลได้อย่างสมบูรณ์ ลักษณะ ของหญ้าทะเลเหมือนกับหญ้าที่ขึ้นอยู่บนบกทั่วไป คือ มีส่วนของลำต้นและใบที่ตั้งชูชึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงดึงดูด ของโลก มีส่วนของ rhizome หรือไหลที่แทงไปตามพื้นดินเพื่อการขยายพันธุ์ มีระบบรากที่แท้จริงไว้คอยหาอาหารและ ทำหน้าที่ในการค้ำจุนลำต้น และยังมีระบบท่อลำเลียงภายในลำต้นและใบเพื่อการขนส่งแร่ธาตุและแก๊ส ลักษณะสำคัญ ที่ทำให้หญ้าทะเลแตกต่างจากสาหร่าย คือ หญ้าทะเลสามารถมีดอกที่จะเจริญไปเป็นผลและเมล็ดได้

หญ้า ทะเลมีโครงสร้างที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับหญ้าที่ขึ้นบนบกทั่วไป แต่มีความแตกต่างของลักษณะรูปร่าง เช่น ใบ ลำต้น ราก ดอก และผล เนื่องจากวงจรชีวิตส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของหญ้าทะเลต้องอยู่ใต้น้ำ หญ้าทะเลจึงมีลักษณะ สำคัญประการหนึ่ง คือ การผสมเกสรในน้ำได้ ลักษณะดังกล่าวทำให้หญ้าทะเลเป็นพืชน้ำที่มีดอกเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ีที่ขึ้นอยู่ในทะเล

หญ้าทะเลมีส่วนของลำต้นเป็นปล้อง ๆ ที่ทอดยาวไปตามพื้นดิน เรียกว่า เหง้า หรือไหล (rhizome) โดยที่เหง้าจะ ทอดยาวและแตกสาขาไปตามพื้นดินในแนวนอน และมีลำต้นอยู่ด้านบน อาจมีส่วนของเหง้าที่ตั้งชูขึ้นบ้างเล็กน้อย เพื่อทำ หน้าที่พยุงใบ รอยแผลเป็นที่เกิดจากการหลุดร่วงของใบเก่าทำให้เห็นเป็นข้อ และเป็นเหง้าให้เป็นช่วง ซึ่งความยาว ของช่วงระหว่างข้อไม่คงที่

ระบบ รากของหญ้าทะเลมีลักษณะโครงสร้างเช่นเดียวกับพืชบกทั่วไป คือ มีหน้าที่ในการค้ำจุนลำต้นและดูดซึมอาหาร เนื่องจากหญ้าทะเลขึ้นอยู่ในน้ำ จึงได้เปรียบพืชบกในด้านการรับสารอาหาร และน้ำจากภายนอกเข้าสู่ลำต้น เพราะพืช บกจะได้รับสารอาหารและน้ำโดยการดูดซึมผ่านทางรากอย่างเดียว แต่หญ้าทะเลสามารถดูดซึมสารอาหารและน้ำผ่าน ทางราก และการแพร่ผ่านทางใบโดยตรง หญ้าทะเลแต่ละชนิดจะมีความยาวของระบบรากแตกต่างกันไปตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร จนถึง 50 เซนติเมตร ส่วนของรากและเหง้าที่แผ่ปกคลุมตามพื้นจะช่วยป้องกันการพังทลายของดิน ช่วย ลดความรุนแรงของกระแสน้ำ และการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง และทำให้เกิดการตกตะกอนของสารแขวนลอยในน้ำ

ในประเทศไทย หญ้าทะเลมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามชนิดและพื้นที่ที่พบ บางชนิดอายุเรียกหญ้างา หญ้างอ หรือ ว่านน้ำ เป็นต้น การศึกษาเกี่ยวกับหญ้าทะเลในประเทศไทยเท่าที่มีรายงานเป็นหลักฐานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2445 พบ หญ้าทะเลขึ้นอยู่ตามบริเวณชายฝั่ง ทั้งทางด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน และในการสำรวจหญ้าทะเลทั่วประเทศ ทั้งในอ่าวไทยและฝั่งอันดามันครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2534 พบหญ้าทะเลทั้งสิ้น 7 สกุล 12 ชนิด โดยหญ้าทะเลที่มี การแพร่กระจายในน่านน้ำไทยสูงสุด

หญ้าทะเลมีความสำคัญอย่างไร และทำไมต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับหญ้าทะเล

เนื่อง จากหญ้าทะเลมีการแพร่กระจายทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่น หญ้าทะเลมีความสำคัญต่อระบบนิเวศชายฝั่ง เป็นอย่างมาก เพราะระบบนิเวศของหญ้าทะเลเป็นระบบที่มีกำลังการผลิตเหมือนกับระบบนิเวศต่าง ๆ ทั่วโลก หญ้าทะเล ทำให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งทางชีวภาพและกายภาพต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งความสัมพันธ์นี้รวมทั้งการยึดเกาะรักษาและป้องกัน การพังทลายของหน้าดินในบริเวณชายฝั่ง

นอกจากนี้หญ้า ทะเลยังมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำหลายชนิด โดยแหล่งหญ้าทะเลจะทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เป็นแหล่งเลี้ยงตัวอ่อน และเป็นอาหารขั้นปฐมสำหรับปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่าง ๆ เต่า หรือแม้กระทั่งพะยูน ซึ่งบางชนิดของสัตว์น้ำเหล่านี้ก็เป็นอาหารของมนุษย์ และในระบบนิเวศของหญ้าทะเลยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ ระบบนิเวศในเขตร้อน แหล่งหญ้าทะเล จะทำหน้าที่สัมพันธ์ทางด้านกายภาพกับแนวปะการังและป่าชายเลน ในอันที่จะลดแรงกระทำของคลื่นและกระแสน้ำ ตลอดจนการตักตะกอน นอกจานี้หญ้าทะเลยังเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่รับส่งแร่ธาตุกับระบบนิเวศใกล้ เคียง

จาก ความสำคัญของหญ้าทะเลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำให้มีการตื่นตัวที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปลูก และการย้ายปลูก เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งหญ้าทะเลให้กับธรรมชาติ ดังเช่นการย้ายปลูกปะการังที่กำลังได้รับความสนใจในบ้านเราขณะนี้ ในการเพาะปลูกหญ้าทะเลในระยะแรกได้มีการกระทำกันเฉพาะในห้องทดลอง ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะปลูกหญ้าทะเล มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาในเรื่องข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะกำลังการผลิต ลักษณะทางกายวิภาค ของหญ้าทะเลในธรรมชาติและความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ การศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับหญ้าทะเลในห้องปฏิบัติการช่วยให้ข้อมูลพื้นฐาน แม้จะไม่ทั้งหมด ทำให้การเพาะปลูกหญ้าทะเลในห้องปฏิบัติการ ประสบความสำเร็จถึง 9 ใน 13 สกุล โดยวิธีการย้ายปลูกทำให้สามารถศึกษาปัญหาพื้นฐานทางชีวภาพของหญ้าทะเล เช่น การเปลี่ยนแปลงในการเจริญ เติบโต และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบจากมลพิษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นน้ำเสีย หรือคราบน้ำมัน บริเวณชายฝั่งที่มีต่อหญ้าทะเล

ปัญหา เหล่านี้ต้องมีการศึกษาถึงการตอบสนองของหญ้าทะเลต่อผลกระทบ ทั้งทางด้าน กายภาพ และชีวภาพ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาที่ยาวนาน จากขอบเขตของการศึกษาดังกล่าวทำให้ได้คำจำกัดความ ของการย้ายปลูก คือ วิธีการที่ใช้ในการย้ายหญ้าทะเลไปปลูกในบริเวณที่เคยมีหญ้าทะเลปรากฎมาก่อน แต่ได้สูญหายไป เนื่องจากผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ หรือธรรมชาติ หรือการปลูกหญ้าทะเลขึ้นใหม่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม โดยการกระทำเช่นนี้เป็นการเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดชุมชน สัตว์ที่มีความสำคัญในระบบห่วงโซ่อาหาร

“การหายไปของหญ้าทะเลค่อนข้างจะชัดเจน” การลดลงของหญ้าทะเล ก่อผลกระทบในทางลบแก่การประมงและสุขภาพของมนุษย์ ผ่านการเสื่อม ของระบบนิเวศวิทยา หญ้าทะเลรับแรงกระทกของคลื่นที่รุนแรงให้กับพื้นที่ชายฝั่ง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าคลื่นจะแรงขึ้นอีกจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น และหญ้าทะเลยังเป็นตัวกรองสำหรับสารพิษที่ถูกปล่อยออกไปในทะเลจากอุตสาหกรรม อีกด้วย ซึ่งหญ้าทะเลส่วนใหญ่กำลังอยู่ในภาวะลำบาก

ที่มา  :  อินเตอร์เน็ต

Reporter : โสรยา   Photo : Internet   Category : ไลฟ์สไตล์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

paeng