พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 กรกฎาคม 2552 :: 18:07:23 pm 1286

โลกใต้ทะเล ระยองอควาเรียม

ระยอง อควาเรียมหรือสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง อยู่ที่ ต.บ้านเพ อ.เมืองระยอง เป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายาก

ประวัติความเป็นมา กรมประมง เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่สำรวจ ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ ทดลองด้านวิชาการประมง ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพที่เกี่ยวกับการประมงของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า และมีทรัพยากรประมงให้ได้ใช้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างยั่งยืนตลอดไป จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ในแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย มีความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดสัตว์น้ำสูง และมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขณะเดียวกันการพัฒนาใช้ประโยชน์พื้นที่ชุมชน

การเกษตร และอุตสาหกรรมทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ และทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยรวมลดลงทั้งชนิดและปริมาณ กรมประมงจึงกำหนดแนวทางจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำขึ้น รวมทั้งกำหนดแผนงานศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำใน พื้นที่ที่เหมาะสม เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาของสัตว์น้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งสภาวะแวดล้อมสัตว์น้ำสู่สาธารณชน

ปัจจุบัน แม้ว่าจะมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทยหลายแห่ง รวมถึงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในต่างประเทศ ซึ่งมักจะเน้นการสร้างสถานแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลเป็นหลัก โดยอาจมีการนำสัตว์น้ำจืดไปแสดงบ้าง ในบางส่วนของพื้นที่ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง โดยเฉพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด มีทั้งปลาน้ำจืดพันธุ์ที่หายาก พันธุ์น้ำจืดเฉพาะถิ่น พันธุ์น้ำจืดที่สวยงามหลายชนิด รวมทั้งปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งชนิดที่มีเกล็ด ได้แก่ ปลากะโห้ และชนิดที่ไม่มีเกล็ด ได้แก่ ปลาบึก นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตปลาน้ำจืดสวยงามชนิดต่างๆ ทั้งพันธุ์ปลาพื้นเมือง และพันธุ์ปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์จนได้ลูกผสมที่มีความสวยงามกว่าพ่อแม่ พันธุ์เดิม ทำให้ประเทศไทยมีรายได้ จากการส่งออกปลาสวยงามน้ำจืดปีละหลายร้อยล้านบาท ซึ่งทำให้ประเทศไทยเป็นตลาดปลาสวยงามที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

การ จัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับบุคคลทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุ และยังเป็นแนวทางปลูกจิตสำนึกทางด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำ และสภาพแวดล้อมแก่ผู้เข้าชมอีกด้วย

ที่ นี่มี 2 ชั้น โดยจะเน้นการให้ความรู้ พวกปลาสวยงามในแนวปะการังที่มีพิษและไม่มีพิษ ปลาเศรษฐกิจหายาก ปลาอันตราย แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆ ส่วนนิทรรศชีวประวัติสัตว์ทะเล และส่วนพิพิธภัณฑ์ซากหอยนับ 100 ชนิด

ที่ น่าสนใจคือส่วนแสดงปลา มีปลามากมายทั้งปลาสวยงาม ปลาขนาดใหญ่เช่นปลาหมอทะเล ฉลาม กระเบน ปลากุดสลาดซึ่งอยู่ในกลุ่มปลาเก๋าที่มีราคาแพง ชั้นล่างจะพบฉลามกบ ปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้อันดุร้าย พบหอยหนามเล็กซึ่งกำลังออกไข่

อีก ส่วนจะเป็นนิทรรศการตัวอย่างสัตว์ทะเลที่หายาก เช่น พยูน วาฬ โลมา นอกจากนี้ยังมีสัตว์แปลกๆ เช่นแมงดาทะเลหางกลมเป็นแมงดามีพิษ และแมงดาจานที่กินได้ ปลากะรังหัวโขนที่นอนนิ่งพรางตัวจนคล้ายก้อนหิน ปลาคางคกปลามีพิษชายฝั่งน้ำตื้น ปลาสิงโตครีบวงเดือน สีส้มสดสวยงาม เป็นปลามีพิษอยู่บริเวณแนวปะการัง เป็นต้น

สถานแสดง พันธุ์สัตว์น้ำระยอง ก่อตั้งโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการสนับสนุน จากคณะอนุกรรมการการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกลุ่มงานหนึ่งของศูนย์วิจับและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำที่สวยงามและหายาก รวมทั้งความรู้ทางด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง

หลัก ในการก่อสร้าง ให้ตัวของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ยื่นออกไปในทะเล และจะมีบางส่วน อยู่ในท้องทะเล ซึ่งภายในของพิพิธภัณฑ์ จะมีจุดให้ นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป ร่วมกับปลาที่อยู่ในตู้กระจก สำหรับบัตรสำหรับเดินชม ภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเมือเดินเข้าไปภายใน สิ่งที่พบเป็นสิ่งแรกก็คือ ตู้ปลาที่มีขาดใหญ่และขนาด กลาง รวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีการแยกชนิดของปลาออกเป็น แต่ละประเภท แต่ละชนิด เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการ เลือกชม

หลัก จากที่เดิม ชมในชั้นแรกของ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ต่อไปก็ลองมาดู ที่ชั้นสอง ก็จะมีตู้ปลาขนาดใหญ่ ซึ่งภายในตู้ปลา ก็มีทั้งปลาเล็ก และปลาใหญ่ รวมกัน ว่ายวนเวียนเป็นจำนวนมาก สร้างความประทับใจให้กับ นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก

จุดที่เป็นจุดคลายแมค ก็คือในส่วนที่เป็นอุโมงค์ ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง ซึ่งจะมีความยาวที่พอประมาณ และเมื่อเราไปยืนอยู่ ในส่วนที่เป็นอุโมงค์ ก็จะเป็นปลา ทั้งขนาดเล็กเละขนาดใหญ่ เวียนว่ายผ่านศีรษะ ของเรา ซึ่งเป็นภาพ ที่สร้างความประทับใจ ให้นักท่องเที่ยว ซึ่งหลายคนมาที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำระยอง แล้วต้องกลับมาเที่ยวอีกครั้ง

เปิดให้ชม วันพุธ-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.

Reporter : โสรยา   Photo : Internet   Category : ท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

eiei

คนอ่าน

aquariumthailand

สุกัญญา