พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 สิงหาคม 2552 :: 14:08:08 pm 5772

สัมมนาปรับกลยุทธ์ หาแนวทางแก้ปัญหา 4 ด้าน

กรมกิจการพลเรือนทหาร สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยามวลชน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ จิตวิทยาแห่งชาติ นำปัญหากระทบต่อความมั่นคงของชาติ 4 ด้าน ระดมภูมิปัญญานักจิตวิทยาท้องถิ่น ร่วมปรับกลยุทธ์แก้ไขปัญหา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานทั้งภาคทฤษฏี และเพื่อลดปัญหา

สัตหีบ – วันนี้ (25 ส.ค. 52) พลตรี ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการการประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยามวลชนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์ ณ ห้องริมบึง สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี พันเอก พีรวัฒน์ ชุณหะนันท์ ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการจิตวิทยา เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ และคณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้คณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศและคณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศได้รับทราบเกี่ยวกับหลักการทางจิตวิทยา วิธีการ เครื่องมือ บทเรียน และการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในอดีตมาศึกษา และนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติและยุทธศาสตร์การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงต่างๆ และกองทัพกว่า 80 คน

พันเอก พีรวัฒน์ ชุณหะนันท์ ผู้อำนวยการ กองปฏิบัติการจิตวิทยา เลขานุการคณะอนุกรรมการประสานงานภายในประเทศ และคณะอนุกรรมการประสานงานด้านต่างประเทศ เปิดเผยว่า การสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีปัญหา เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงด้านจิตวิทยา อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติจำนวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ ด้านการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด

พลตรี ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจาก คุณปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติได้กรุณาแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติงานจิตวิทยาแห่งชาติ ว่าการปฏิบัติการจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ ควรเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยามวลชนวิธีการเครื่องมือบทเรียนและการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในอดีต

เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยเฉพาะการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติและยุทธศาสตร์การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกระยะ 3 ปี พ.ศ.2552-2554 ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่งคงของชาติให้ครบทั้ง 4 ด้าน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com