พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 สิงหาคม 2552 :: 12:08:46 pm 6952

หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนราชการเมืองพัทยา

เบอร์โทรศัพท์สำคัญต่างๆ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ และสะดวกแก่ผู้ค้นหา เบอร์โทรศัพท์สำคัญเหล่านี้ ได้อำนวยต่อชีวิตประจำวัน และธุรกิจของท่านที่ต้องการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเมืองพัทยา ไม่ว่าจะเป็น เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน, หน่วยงานบริการทางธุรกิจ, หน่วยงานราชการ เป็นต้น

            เมืองพัทยาให้บริการ ระบบ Call Center เป็นการรองรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว โดยรูปแบบของโครงการภายใต้ระบบตอบรับอัตโนมัติทางโทรศัพท์ เป็นรูปแบบของการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและเรื่องราวต่างๆ ในพื้นที่
 
             Call Center เป็นการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและแนวทางการพัฒนาผ่านทางโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และวอยส์เมล์บ๊อกซ์ เชื่อมตรงเข้าสู่ระบบตอบรับอัตโนมัติและการให้บริการข้อมูลโดยโอเปอร์เรเตอร์กว่า 20 คน ซึ่งจะมีข้อมูลที่ถูกต้อง ฉับไว และทันสมัย รวมทั้งยังสามารถโอนสายหรือสื่อสารผ่านการประสานงานไปยังผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้เข้ามาดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ดังนี้

หน่วยงาน หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร

นายกเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม

3111

0-3825-3111
 
สำนักงานเลขานายกเมืองพัทยา 3101-2 0-3825-3101-2 03825-3101
รองนายกเมืองพัทยา 1 / นายวัฒนา จันทนวรานนท์ 3222 0-3825-3222  
รองนายกเมืองพัทยา 2 / นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ 3253 0-3825-3253  
รองนายกเมืองพัทยา 3 / นายวีรวัฒน์ ค้าขาย 3123 0-3825-3123  
รองนายกเมืองพัทยา 4 / นายรณกิจ เอกะสิงห์ 3234 0-3825-3234  
เลขารองนายกเมืองพัทยา 1 3103 0-3825-3103 0-3825-3103
เลขารองนายกเมืองพัทยา 2 3104 0-3825-3104  
เลขารองนายกเมืองพัทยา 3 3105 0-3825-3105  
เลขารองนายกเมืองพัทยา 4 3106 0-3825-3106  
ห้องประธานสภา 3200 0-3825-3200  
ห้องกิจการสภาเมืองพัทยา 3190 0-3825-3190 0-3825-3109
สำนักปลัดเมืองพัทยา     0-3825-3103
ปลัดเมืองพัทยา นายสิทธิภาพ เมืองคุ้ม 3199 0-3825-3199  
รองปลัดเมืองพัทยา 1 / นายอภิชาต พืชพันธ์ 3144 0-3825-3144  
รองปลัดเมืองพัทยา 2 / นายชนัฐพงศ์ จวบมี 3115 0-3825-3115  
รองปลัดเมืองพัทยา 3 / นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ 3116 0-3825-3116  
หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา 3119 0-3825-3119  
หน้าห้องปลัดเมืองพัทยา 3117 0-3825-3117  
หน้าห้องรองปลัดเมืองพัทยา 1 3114 0-3825-3114  
หน้าห้องรองปลัดเมืองพัทยา 2 3115 0-3825-3115  
หน้าห้องรองปลัดเมืองพัทยา 3 4001 0-3825-4001  
หน้าห้องหัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา 4041 0-3825-4041  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3120 0-3825-3120  
งานสารบรรณ 3121 0-3825-3121  
งานธุรการ 3122 0-3825-3122  
งานช่วยอำนวยการ 3267 0-3825-3267  
ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน 3140 0-3825-3140  
งานบัตรประชาชน 3133-5 0-3825-3133-5  
งานทะเบียนราษฎร 3136-9 0-3825-316-9  
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   0-3842-4679  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (พัทยาใต้)   0-3842-4679  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นาเกลือ)   0-3822-2100  
ฝ่ายรักษาความสงบภายใน 3143 0-3825-3143  
ฝ่ายกู้ภัยทางทะเลและชายฝั่ง   0-3848-8134 0-3848-8135
งานธุรการ 3129 0-3825-3129 0-3825-3129
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3128 0-3825-3128  
งานประชาสัมพันธ์ 3131 0-3825-3131 0-3825-3131
งานต่างประเทศ 3130 0-3825-3130  
ฝ่ายเลขานุการฯ 3107 0-3825-3107  
งานกิจการสภา 3108 0-3825-3108  
งานเลขานุการนายก 3101 0-3825-3101  
สำนักการคลัง 3145 0-3825-3145  
งานธุรการ 3146-7 0-3825-3147 0-3825-3146
ส่วนบริหารงานคลัง 3159 0-3825-3159  
งานธุรการ 3160 0-3825-3160  
งานจัดซื้อจัดจ้าง 3172 0-3825-3172 0-3825-3172
งานแผนพัสดุ 3171 0-3825-3171  
ฝ่ายการเงิน 3161 0-3825-3161 0-3825-3161
งานการเงินและบัญชี 3163 0-3825-3163  
งานสถิติการคลัง 3164 0-3825-3164  
งานระเบียนการคลัง 3167 0-3825-3167  
งานพัฒนารายได้ 3150 0-3825-3150  
งานเร่งรัดรายได้ 3154 0-3825-3154  
งานจัดหาผลประโยชน์ ฯ 3151 0-3825-3151  
ฝ่ายแผนที่ภาษี ฯ 3155 0-3825-3155  
งานบริหารข้อมูลแผนที่ภาษี 3157 0-3825-3157  
งานทะเบียนพาณิชย์ 3158 0-3825-3158  
สำนักการช่าง 3191 0-3825-3191  
หน้าห้องสำนักการช่าง 3174 0-3825-3174  
งานธุรการ 3175 0-3825-3175 0-3825-3175
ส่วนควบคุมอาคาร ฯ 3179 0-3825-3179  
หน้าห้อง ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร ฯ 3179 0-3825-3179  
งานธุรการ 3180 0-3825-3180  
ฝ่ายควบคุมอาคาร 3178 0-3825-3178  
งานธุรการ 3177 0-3825-3177  
งานควบคุมอาคาร 3176 0-3825-3176  
งานขออนุญาตอาคาร 3177 0-3825-3177  
ฝ่ายผังเมือง 3182 0-3825-3182  
งานคุ้มครองที่สาธารณะ 3177 0-3825-3177  
ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 3183 0-3825-3183  
หน้าห้อง ผอ. ส่วนความคุม ฯ 3185 0-3825-3185  
งานธุรการ 3184 0-3825-3184  
งานวิศวกรรมโยธา 1 3185 0-3825-3185  
ฝ่ายสถาปัตยกรรม 3189 0-3825-3189  
ฝ่ายวิศวกรรมจราจร 3187 0-3825-3187  
งานออกแบบ 3188 0-3825-3188  
ส่วนการโยธา 3190 0-3825-3190  
งานธุรการ 3174 0-3825-3174 0-3825-3174
ฝ่ายสาธารณูปโภค 3193 0-3825-3193  
งานบำรุงรักษาทาง ฯ 3194 0-3825-3194  
งานสถานที่และปะรำพิธี 3195 0-3825-3195  
งานไฟฟ้าสาธารณะ 3196 0-3825-3196  
ฝ่ายสวนสาธารณะ 3197 0-3825-3197  
งานเรือนเพราะชำ ฯ 3198 0-3825-3198  
ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลโยธา 3203 0-3825-3203  
สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 3205 0-3825-3205  
หน้าห้องผอ.สำนักการสาธารณสุข ฯ 3206 0-3825-3206 0-3825-3206
งานธุรการ 3208 0-3825-3208  
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ   0-3825-3208  
งานสาธารณสุขมูลฐาน 103    
งานสุขภาพจิต 103    
ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค 104    
งานป้องกันโรคไม่ติดต่อ 104    
งานป้องกันสารเสพติด 104    
ฝ่ายสัตว์แพทย์ 113    
งานควบคุมปริมาณสัตว์ 113    
ส่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
ฝ่ายสุขาภิบาล 3208 0-3825-3208  
งานควบคุมเหตุรำคาญ 3208 0-3825-3208  
งานคุ้มครองผู้บริโภค 3210 0-3825-3210  
งานสุขาภิบาล 3278 0-3825-3278  
ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม 3211 0-3825-3211  
งานบริการรักษาความสะอาด 3212 0-3825-3212  
งานส่งเสริมรักษาความสะอาด 3212 0-3825-3212  
ฝ่ายส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 3214 0-3825-3214  
งานแผนงานสาธารณสุข 3214 0-3825-3214  
ส่วนการแพทย์   0-3842-0823 0-3842-0562
งานทันตสาธารณสุข 106    
งานพัฒนาการแพทย์แผนไทย ฯ 3279 0-3825-3279  
ฝ่ายบริการสาธารณะสุข 117    
งานบริการสาธรณสุข 1 118    
งานบริการสาธรณสุข 2 116    
โรงเก็บรถยนต์ 25 ไร่   0-3842-9485  
สำนักการศึกษา 3217 0-3825-3217  
หน้าห้อง ผอ. สำนักการศึกษา 3233 0-3825-3233  
หน่วยศึกษานิเทศก์ 3230 0-3825-3230  
งานการเงิน ฯ 3225 0-3825-3225  
ส่วนบริหารการศึกษา      
งานธุรการ 3221 0-3825-3221 0-3825-3220
ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา 3228 0-3825-3228  
ฝ่ายกิจการโรงเรียน 3226 0-3825-3226  
ฝ่ายการศึกษานอกระบบ 3281 0-3825-3281  
ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ฯ 3227 0-3825-3227  
ฝ่ายกิจการเด็ก ฯ 3231 0-3825-3231  
โรงเรียนเมืองพัทยา 1   0-3822-1267 0-3822-1267
โรงเรียนเมืองพัทยา 2   0-3822-1264 0-3822-1264
โรงเรียนเมืองพัทยา 3   0-3822-2265 0-3822-2265
โรงเรียนเมืองพัทยา 4   0-3842-9266 0-3842-9266
โรงเรียนเมืองพัทยา 5   0-3842-9268 0-3842-9268
โรงเรียนเมืองพัทยา 6   0-3842-9269 0-3842-9269
โรงเรียนเมืองพัทยา 7   0-3823-1796 0-3823-1796
โรงเรียนเมืองพัทยา 8   0-3842-9295 0-3842-9295
โรงเรียนเมืองพัทยา 9   0-3822-5993 0-3822-5993
โรงเรียนเมืองพัทยา 10   0-3843-4166 0-3843-4166
กองวิชาการและแผนงาน 3235 0-3825-3235  
งานธุรการ 3236 0-3825-3236  
ฝ่ายนิติการ      
งานนิติการ 1 3264 0-3825-3264  
งานนิติการ 2 3242 0-3825-3242  
งานนิติการ 3 3242 0-3825-3242  
ฝ่ายแผนและงบประมาณ 3239 0-3825-3239  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3241 0-3825-3241  
งานงบประมาณ 1 3240 0-3825-3240  
งานงบประมาณ 2 3307 0-3825-3307  
ฝ่ายวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
งานวิจัยและประเมินผล 3237 0-3825-3237  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3238 0-3825-3238  
กองช่างสุขาภิบาล 3244 0-3825-3244  
งานบำรุงเครื่องจักรกล 3250 0-3825-3250  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3245 0-3825-3245  
งานธุรการ 3246 0-3825-3246 0-3825-3246
งานพัสดุและทรัพย์สิน 3248 0-3825-3248  
งานจัดเก็บรายได้ 3247 0-3825-3247  
ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 3249 0-3825-3249  
งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 3249 0-3825-3249  
งานวิชาการทรัพยากรน้ำ      
งานโรงงานบำบัดน้ำเสีย 3245 0-3825-3245  
ฝ่ายจัดการระบบระบายน้ำ 3251 0-3825-3251  
งานบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ 3252 0-3825-3252  
งานขออนุญาตเชื่อมท่อระบายน้ำ 3247 0-3825-3247  
ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3250 0-3825-3250  
งานกำจัดมูลฝอยชุมชน ฯ 3250 0-3825-3250  
งานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ฯ 3250 0-3825-3250  
กองสวัสดิการสังคม 3256 0-3825-3256  
งานธุรการ 3257-8 0-3825-3258 0-3825-3257
ฝ่ายพัฒนาชุมชนส่งเสริมสวัสดิการสังคม      
งานพัฒนาชุมชน 3259 0-3825-3259  
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม 3262 0-3825-3262  
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์และสวัวดิภาพ 3260 0-3825-3260  
งานสังคมสงเคราะห์ทั่วไป 3261 0-3825-3261  
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 3263 0-3825-3263  
สำนักงานเกาะล้าน 115    
งานธุรการ 106    
งานการท่องเที่ยว 109    
งานสวัสดิการสังคม 113    
ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 110    
งานธุรการ 110    
งานส่งเสริมสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 110    
งานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
งานธุรการเกาะล้าน สำนักงานเมืองพัทยา 3264-5 0-3825-3265 0-3825-3264
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 3124 0-3825-3124  
งานบริหารงานบุคคล 3126 0-3825-3126  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 3141-2 0-3825-3141-2  
สถานธนานุบาล   0-3842-0822 0-3842-0822
ห้องวิทยุศรคราม     0-3842-7960

สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

ศูนย์สอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ [ Pattaya City Call Center] 1337

 

หน่วยงาน หมายเลขภายใน หมายเลขตรง โทรสาร
สำนักงานเกาะล้าน 115    
งานธุรการ 106    
งานการท่องเที่ยว 109    
งานสวัสดิการสังคม 113    
ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 110    
งานธุรการ 110    
งานส่งเสริมสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม 110    
งานบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      
งานธุรการเกาะล้าน สำนักงานเมืองพัทยา 3264-5 0-3825-3265 0-3825-3264
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 3124 0-3825-3124  
งานบริหารงานบุคคล 3126 0-3825-3126  
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 3141-2 0-3825-3141-2  
สถานธนานุบาล   0-3842-0822 0-3842-0822
ห้องวิทยุศรคราม     0-3842-7960

หมายเลขเรียกอัตโนมัติ 0-3825-3100 / หมายเลขเรียกเข้าตรง 0-3825-3101 ถึง 0-3825-3299

Reporter : พนา ศิริ   Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com