พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
15 พฤศจิกายน 2552 :: 11:11:38 am 254

ชลบุรี จัดสัมมนาโครงการศึกษาและพัฒนา Logistic

จังหวัดชลบุรี จัดสัมมนาโครงการศึกษา และพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายทาง เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า (Logistic) ในจังหวัดชลบุรี

เมื่อเร็วๆนี้ (13 พ.ย. 52) นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาโครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายทางเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า (Logistic) ในจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม 1,2 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จังหวัด ชลบุรี โดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ได้มอบหมายให้สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการศึกษา โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่ง สินค้า (Logistic) ในจังหวัดชลบุรี โดยกำหนดให้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อแผนการพัฒนาระบบโครงการข่าย ทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า (Logistic) ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินการสำรวจ และแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การชนส่งสินค้าใน จังหวัดชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี เป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือแหลมฉบังซึ่งถือได้ว่าเป็นประตูการค้าที่มี ความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศ และอีกบทบาทหนึ่งคือจังหวัดชลบุรีมีการท่องเที่ยว ในแต่ละปีจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการขนส่งเพื่อเป็นการสนับสนุนทั้งในส่วนที่สนับสนุนการ เติบโตของภาคอุตสาหกรรมและอีกด้านหนึ่งยังคงต้องมุ่งเน้นการรักษาสภาพแวด ล้อมของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย

สำหรับ การพัฒนาการจัดระบบโครงข่ายสายทางเพื่อรองรับการเติบโตของการชนส่งสินค้าที่ จะมีมากขึ้นในอนาคตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนยุทธศาสตร์การขน ส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ในการนี้จังหวัดชลบุรีได้มีโครงการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสายทางเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์การชนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมทางถนนและระบบอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมและเพียงพอรวมทั้งไม่ส่ง ผลกระทบด้านลบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนในจังหวัด ชลบุรี ให้มีการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อมาช่วยในการดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้จังหวัดชลบุรีสามารถนำผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการให้ สำเร็จผลเป็นรูปธรรมต่อไป

อย่างไรก็ตาม การสัมมนาในวันนี้ เพื่อนำเสนอภาพรวม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ และแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายสายสายทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์ในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาฯ และแนวทางการปรับปรุงต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com