พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
28 ธันวาคม 2552 :: 12:12:40 pm 1946

พัฒนาทีมตรวจสอบ การจ่ายชดเชย ค่าบริการทางแพทย์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง พัฒนาวิชาการ คณะกรรมการตรวจสอบ สู่มาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน ระดับพื้นที่ 9 จังหวัด สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ในคุณภาพหน่วยบริการ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยบริการได้รับการชดเชยค่าบริการที่เหมาะสม ประจำปี 2553

พัทยา – เมื่อเร็วๆ นี้ (25 ธ.ค. 52) นายแพทย์ ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ประธานการเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ “โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบการจ่ายชดเชย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง ณ ห้องริมบึง สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ระดับเขตพื้นที่ 9 จังหวัด เข้ารับการอบรมเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อได้มาซึ่งการยอมรับ และประชาชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพบริการของหน่วยบริการในระบบหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ 

            ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง ธีรนุช คงสวัสดิ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการวินิจฉัยโรคและหัตถการตาม ICD 109 ของ WHO นางสาวณฐา ศรีหินกอง จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 จังหวัดสระบุรี ให้ความรู้ในเรื่องการให้รหัสความผิดพลาดการสรุปโรคและรหัสหัตถการ(SACA) และ นางพิทยา สิงโตทอง จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยอง เรื่องแผนการตรวจสอบชดเชย ประจำปี 2553 

            นาย แพทย์ ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย กล่าวว่า ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้กำหนดหน่วยบริการส่งฐานข้อมูลเพื่อการเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในกรณีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อการเรียกเก็บจากกองทุนผู้ป่วยใน และกองทุนต่าง ๆ ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์มาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นมา และให้มีระบบการตรวจสอบการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาทีมตรวจสอบการจ่ายชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ระดับ พื้นที่ และการขออุทธรณ์ข้อมูลผลการตรวจสอบการจ่าย เพื่อให้การส่งข้อมูลผู้ป่วยเป็นไปตามความจริง ถูกตามหลักวินิจฉัยกลุ่มโรคร่วม (DRGs) และเพื่อความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

            และ ยังได้กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุผลหลายประการในการสร้างความเชื่อมั่น สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการ ควบคู่ไปกับความถูกต้อง เป็นธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 ระยองจึงได้จัดทำโครงการอบรมพัฒนาระบบการตรวจสอบจ่ายชดเชย ประจำปีงบประมาณ 2553 ขึ้น เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ และคุณภาพมาตรฐานการบันทึกเวชระเบียน จะส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าคุณภาพไม่ด้อยไปกว่าการให้บริการในระบบ ประกันสุขภาพอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยบริการจะได้รับการชดเชยค่าบริการที่เหมาะสมอีกด้วย ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 6 มีความมั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ระดับพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัดที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ ในการบริหารหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com