พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 ธันวาคม 2552 :: 14:12:26 pm 1425

วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 2552

สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2552 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรง จากภัยพิบัติ

ชลบุรี – วานนี้ (25 ธ.ค. 52) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2552 โดยมีนายพรชัย ขวัญสกุล ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

            สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ได้เกิดโศกนาฏกรรมธรณีพิบัติภัย สึนามิครั้งใหญ่ขึ้นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 5,300 ราย และที่น่าเศร้าโศกเสียใจอย่างยิ่งก็คือ ในจำนวนนี้มี คุณพุ่ม เจนเซ่น โอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ประสบภัยในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นครบรอบ 5 ปี ของการเกิดเหตุการณ์สึนามิ ใน 6 จังหวัดภาคใต้ของไทยเพื่อเป็นการรำลึกและไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว รวมถึงไว้อาลัยแก่ผู้ที่ได้ประสบกับอุบัติภัย และภัยพิบัติในอดีตที่ผ่านมา 

            รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบร้ายแรงจากภัยพิบัติ ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่มนุษย์ก่อให้เกิดขึ้น และร่วมกันป้องกันและเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติและอุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดก็ได้ 

            นายกอบชัย บุญอรณะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อน ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน มีปัญหาการเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง และภัยจากแผ่นดินไหว เป็นต้น สำหรับภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 โดยได้เกิด คลื่นยักษ์ที่เรียกว่า สึนามิ พัดถาโถมเข้าทำลายชาดหาด และหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอันดามันใน 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง ตรัง และสตูล 

            ในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาภัยพิบัติหลากหลายประเภท ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากโลกได้เกิดความแปรปรวนของภูมิอากาศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดความสมดุล ความแปรปรวนของระบบการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนั้นสถาบันการศึกษาทุกระดับควรจะต้องร่วมมือกันให้ความรู้ ความเข้าใจ และเร่งปลูกฝักสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างต่อเนื่องจริงจัง โดยเฉพาะสถานศึกษาจะต้องเร่งส่งเสริมให้นักเรียน และนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญด้านการป้องกันอุบัติภัย และการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น 

            นายพรชัย ขวัญสกุล ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ในปัจจุบันภัยที่เกิดจากธรรมชาติ และภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้ทวีความรุนแรง มีความสลับซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น การดำเนินการในการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จะต้องมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสาธารณภัยขนาดใหญ่ ต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งภาคราชการ อาสาสมัคร และภาคเอกชน ในการจัดการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งปัจจัยสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน คือ การประสานงาน การประสานใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

            จะเห็นได้ว่าจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ตามที่กล่าวรายงานนั้น เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่เราจะต้องนำมาเป็นบทเรียน และพัฒนาเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติอยู่เสมอ การที่ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยขึ้น ซึ่งเป็นการลดภาระในด้านการจัดหากำลังคน เครื่องมือ อุปกรณ์แล้วยังเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงอันตรายจากภัยต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนหรือรัฐ ซึ่งประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยตรงอีกด้วย 

            อย่างไรก็ตามการป้องกันอุบัติภัยแท้จริงมิใช่หน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว หากแต่เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกส่วนราชการ องค์กรมูลนิธิและประชาชนทุกคนในประเทศ ที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละ จึงจะบังเกิดผลอย่างแท้จริง

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com