พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 มกราคม 2553 :: 14:01:44 pm 2563

ชลบุรี จัดใหญ่ ฉลองวันเด็ก คึกคัก!!

จังหวัดชลบุรี จักกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับโอกาส ในการแสดงความสามารถ “คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม” ตามคำขวัญวันเด็ก ของนายก อภิสิทธิ์ อีกด้วย

ชลบุรี – วันนี้ (9 ม.ค. 53) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยนายยกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2553 คือ คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2497 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีจุมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน

 

รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2530 มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถ การเรียนรู้เพื่อประสบการณ์ที่ดี มีคุณค่าต่อการเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีชีวิตท่ามกลางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เปี่ยมด้วยความรัก ความสามัคคี มีความรู้ ความเข้าใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ตั้งแต่วัยเยาว์ และส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญ และเอาใจใส่ต่อเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนเติบโตด้วยความมั่นใจ มีชีวิตอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษาเขต1 กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพื้นที่การศึกษาเขต 1 , 2 และ 3 จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยในงานได้จัดกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวที การแสดงดนตรี การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย การส่งเสริมการอ่าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การทายโจ๊ก การยิงหนังสติ๊ก การแสดงร่มบิน การแข่งขันทักษะต่างๆ เป็นต้น การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 

นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ยังให้ความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ควรได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่เด็ก เยาวชนที่มาร่วมงานในวันนี้ต่อไป

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดชลบุรีประจำปี 2553 ขึ้นในวันนี้ เด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หากได้รับการอบรมสั่งสอน ดูแลและปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีๆ เมื่อเติบโตเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณภาพของสังคม เปรียบเสมือนต้นไม้ หากได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ก็จะเจริญงอกงามผลิตดอกออกผลให้ประโยชน์แก่ผู้ดูแล ในทางตรงข้าม หากไม่ดูแล หมั่นรดน้ำพรวนดินต้นไม้ก็ไม่เจริญเติบโต หรืออาจถึงตายในที่สุด ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ใหญ่จะต้องปลูกฝัง และมอบแต่สิ่งดีๆ ให้กับเด็กและเยาวชน ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนต้องรู้หน้าที่ และข้อควรปฏิบัติของตนเองด้วยเช่นกัน

สุดท้ายนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวและขอพรให้กับเด็กๆ ว่า ขอให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานให้ได้มากที่สุด ก็จะส่งผลให้เป็นเด็กดีใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และมีอนาคตที่สดใสต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com