พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มกราคม 2553 :: 11:01:21 am 4210

โพธิ์สัมพันธ์ จัด “คนดีศรีโพธิ์” ยกย่องคนดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร เมืองพัทยา จัดกิจกรรม "คนดีศรีโพธิ์" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจ ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ มีน้ำใจแก่บุคคลทั่วไป

พัทยา – วานนี้ (29 ม.ค. 53) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และช่อดอกไม้ แก่ครู นักเรียน และบุคคลกรดีเด่น โดยมีนายมนูญ เชื้อชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ให้การต้อนรับ

โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคาร ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของโรงเรียนในการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบ มีจิตสำนึกสาธารณะ มีน้ำใจแก่บุคคลทั่วไป จึงได้จัดกิจกรรม “คนดีศรีโพธิ์” ประจำปีการศึกษา 2552 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างแรงจูงใจ ให้มีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยตลอดปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมต่างๆ และประสบความเร็จด้วยดี ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากครูและบุคลกรที่ได้ตั้งใจทำงาน อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และในวันนี้โรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์พิทยาคารได้รับเกียรติจาก นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และช่อดอกไม้ แก่ครู บุคลากร และนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 435 คน

ทั้งนี้แยกเป็น ครูดีในดวงใจ 9 คน ครูดีศรีบางละมุง 16 คน ครูดีเด่น 14 คน พนักงานบริหารดีเด่น 1 คน พนักงานชั่วคราวดีเด่น 1 คน ครูหัวหน้าระดับชั้นดีเด่น 2 คน รองหัวหน้าระดับชั้นดีเด่น 2 คน ครูที่ปรึกษาดีเด่น 30 คน เด็กดีศรีโพธิ์ 4 คน ห้องเรียนติดดาว 18 ห้อง นักเรียนดีเด่นประเภทสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ 26 คน นักเรียนดีเด่นประเภทสร้างชื่อเสียง 110 คน นักเรียนดีเด่นประเภทบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 73 คน และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 129 คน

 

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com