พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 กุมภาพันธ์ 2553 :: 18:02:25 pm 5871

ต้นกล้าอาชีพ ทางเลือกใหม่เพื่อความพอเพียง

ประชาชนชาวพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ 71 ชีวิต ศึกษา ดูงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ค้นหาแก่นแท้ของชีวิตตัวเอง สร้างอาชีพใหม่ที่ชื่นชอบ ถูกใจ สร้างรายได้ให้ตัวเอง ครอบครัว อย่างเป็นรูปธรรม ตามโครงการ “ต้นกล้าอาชีพ”ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ยั่งยืน

สัตหีบ – วันนี้ ( 9 ก.พ.53 ) นางสาวเอมอร กลิ่นมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้แทน นายทวีป แต่งแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบได้พาประชาชนชาย และหญิง อายุตั้งแต่ 18 – 59 ปี จำนวน 71 คน เดินทางมายังอาคารนาวีพอเพียง หมู่บ้านธรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสัตหีบ โดยมี นาวาเอก วิรัตน์ สมจิตร ประธานศูนย์การเรียนรู้  ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะกรอบแนวคิด ซึ่งเป็นปรัชญาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาเพราะ นิยามของคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน อยู่ในเงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน

นางสาวเอมอร  กลิ่นมาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง กล่าวว่า โครงการ “ต้นกล้าอาชีพ”เป็นโครงการที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดสรรงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพให้กับประชาชน ควรเลือกหลักสูตรที่ตรงกับพื้นฐานอาชีพหรือตรงกับพื้นฐานความรู้ของประชาชน การเลือกหลักสูตรเฉพาะทางผู้สมัครฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานมาบ้าง และควรฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางตรงกับที่ท่านสนใจเท่านั้น ซึ่งหลักสูตรที่ประชาชนเลือก จะต้องมีลู่ทางในการประกอบอาชีพตรงตามที่ท่านสนใจจะไปประกอบอาชีพในอนาคตหลังจากจบหลักสูตร จะต้องอยู่กับเงื่อนไขความธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างก็คือความตระหนักในคุณธรรม มีความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการประกอบอาชีพดำเนินชีวิต ประชาชนที่เข้ามาฝึกอาชีพส่วนมากเป็นบุคคลที่ไม่มีอาชีพหลัก ไม่มีอาชีพเสริม ถูกเลิกจ้างงานในพื้นที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จึงจำเป็นต้องจัดความรู้ให้พวกเขาได้รู้จักตัวเองว่าจะประกอบอาชีพอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุดในชีวิต และเกิดความพอเพียง

 

นาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร ประธานศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ กล่าวว่าการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี ประกอบด้วย ความพอประมาณ ก็คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล ก็คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com