พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
17 กุมภาพันธ์ 2553 :: 17:02:21 pm 7303

ประชุมยกระดับชุมชน (ศพช.) สร้างประโยชน์แก่หมู่บ้าน

จังหวัดชลบุรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน ระดับจังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) ขึ้น สร้างประโยชน์โดยรวมแก่หมู่บ้านและชุมชน ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

ชลบุรี – วันนี้ (17 ก.พ. 53) นายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชนระดับจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 เห็นชอบแนวทางการจัดตั้งโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (ศพช.) ขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (คพช.) ทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล และพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างประโยชน์โดยรวมแก่หมู่บ้านและชุมชน ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งเพื่อให้หมู่บ้านและชุมชนถือปฏิบัติการบริหารจัดการโครงการที่หมู่บ้านและชุมชนเลือกดำเนินการภายใต้โครงการดังกล่าว

ในขณะนี้ได้มี อำเภอ เทศบาล และเมืองพัทยา ได้ส่งโครงการขอรับงบประมาณตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนของหมู่บ้านและชุมชนมาให้จังหวัดพิจารณา จำนวน 700 กว่าเรื่อง เพื่อดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และสรุปรายงานโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับชุมชนพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินการต่อไป


สำหรับการของบประมาณต้องสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน มีความยั่งยืน มีผลวัดได้และผลลัพธ์ นั้นควรมีผลต่อเนื่องไม่สิ้นสุดในครั้งเดียว และต้องเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

1. เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สำหรับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ
2. เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการเพื่อศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้และสร้างโอกาส ในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน
3. เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการคุ้มครองและรักษา ป่า น้ำ และดิน
4. เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการชุมชนพอเพียง จะจัดสรรโดยยึดหลักความเป็นจริงตามจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของชุมชนที่ได้รับแจ้งจากกรมการปกครอง ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ขนาดจำนวนประชากรไม่เกิน 50 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท
2. ขนาดจำนวนประชากร 51 ถึง 150 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท
3. ขนาดจำนวนประชากร 151 ถึง 250 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 300,000 บาท
4. ขนาดจำนวนประชากร 251 ถึง 500 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 400,000 บาท
5. ขนาดจำนวนประชากร 501 ถึง 1,000 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท
6. ขนาดจำนวนประชากร 1,001 ถึง 1,500 คน จะได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 600,000 บาท
7. ขนาดจำนวนประชากร ตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป จะได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เกิน 700,00 บาท

นอกจากนี้แล้วหมู่บ้านและชุมชนที่ยังไม่ได้รับงบประมาณโครงการ SML ปี 2551 จะได้รับงบประมาณเต็มจำนวน แต่หมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับงบประมาณโครงการ SML ปี 2551 แล้ว จะได้รับงบประมาณครึ่งหนึ่งของหลักเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับชุมชน (คพช.) ได้แจ้งว่า โครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดชื้ออุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ จะต้องกำหนดมาตรฐานและคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์การใช้งานนั้นๆ และเนื่องจากหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้ชุมชนใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงขอให้พิจารณาเรื่องเครื่องจักรเป็นอันดับรอง แต่ถ้าเป็นกรณีเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงานทดแทนขอให้ถือปฏิบัติว่าจะไม่มีการอนุมัติเนื่องจากได้มีปัญหาการดำเนินงานในช่วงแรกของโครงการมาแล้ว

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com