พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กุมภาพันธ์ 2553 :: 12:02:22 pm 6353

พลิกโฉมพัทยา สู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

อพท. เดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงเมืองพัทยาเต็มกำลัง ภายใต้วิสัยทัศน์คือ “พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง : เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลกด้วยภาพลักษณ์ใหม่” (The World Class Greenovative Tourism City)

พัทยา – วานนี้ (10 ก.พ.53) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมกับเมืองพัทยาและ 9 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่ เทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลตำบลโป่ง เทศบาลตำบลบางละมุง เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตำบลนาจอมเทียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลนาจอมเทียน จัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคือ  “พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง : เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลกด้วยภาพลักษณ์ใหม่”  (The World Class Greenovative Tourism City)

 พัทยาเมืองชายทะเลนานาชาติที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ มากที่สุด มีลักษณะโดดเด่นด้วยสีสันที่หลากหลาย และขนาดที่เล็กของเมืองทำให้ทุกอย่างรวมอยู่ใกล้กันเป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยว มีบริการครบวงจรทั้งการท่องเที่ยวและศูนย์ธุรกิจ แต่ปัจจุบันพัทยากำลังประสบกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะ น้ำเสีย ปัญหาการขนส่งและจราจร ปัญหาการจัดการแหล่งน้ำดิบและการใช้น้ำประปา ปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาแหล่งชุมชน และปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้แผ่ลามออกไปยังพื้นที่รอบนอกและมีหลายประเด็นเป็นปัญหาที่เกินอำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องจะแก้ไขได้เพียงลำพัง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารการพัฒนาเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการประสานงานอย่างเป็นระบบ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง อพท. 2546 คือ เน้นประสานหน่วยงานและบูรณาการแผนเพื่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อเมืองพัทยาได้ประสานความร่วมมือมายัง อพท. เพื่อขอให้ประกาศเป็นเขตพื้นที่พิเศษ อพท. จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นขึ้น ผลปรากฏว่าประชาชนในเมืองพัทยาร้อยละ 72.6 และประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 94.8 เห็นด้วยกับการประกาศเขตพื้นที่พิเศษ จากนั้น อพท. จึงได้สรุปความเห็นเสนอต่อ ครม. และครม.มีมติเห็นชอบประกาศพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 โดยครอบคลุมพื้นที่รวม 928.47 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่เมืองพัทยา และพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการประกาศพื้นที่พิเศษแล้ว  อพท. จึงได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา จัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และเพื่อให้แผนแม่บท ดังกล่าว มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

จึงได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชุมชน และภาคีพัฒนา ในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นจำนวน 13 ครั้ง เป็นการจัดการประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ 10 ครั้ง Focus Group 2 ครั้ง และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง ระหว่างวันที่ 19 กันยายน  2552  ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งผลของการรับฟังความคิดเห็นปรากฏว่าประชาชนร้อยละ 89.18 เห็นด้วยกับการจัดทำแผนแม่บทฯ พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

การจัดทำแผนแม่บท ว่าด้วยการประสานทุกความร่วมมือโดย อพท. นี้ จะทำให้เมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง กลายเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาอย่างชาญฉลาดควบคู่   ไปกับการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ (Greenovative Development) เป็นศูนย์รวมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยความร่วมมือของคนในท้องถิ่น มีความสวยงามและปลอดภัย เป็นศูนย์กลางของการจัดประชุมสัมมนา การจัดงาน Event ระดับนานาชาติ (MICE CITY) แต่ในขณะเดียวกันยังคงรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง  ซึ่งขณะนี้ อพท. กำลังดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วประเทศ “มาร่วมกันพลิกโฉมเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยวระดับโลก   ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)”  ติดตามการพลิกโฉมได้ที่ www.smilepattaya.com

Reporter : แพรวพราว   Photo : แพรวพราว   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com