พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 มีนาคม 2553 :: 10:03:25 am 8746

กท.พลังงาน เปิดรับฟังความคิดเห็น เจาะสำรวจน้ำมันอ่าวไทย

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้เปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนที่เริ่มดำเนินการ

ชลบุรี – วานนี้ (2 มี.ค. 53) นายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ครั้งที่1 ในโครงการเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ประจำปี 2553 ณ โรงแรงชลอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการด้านพลังงานในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในประเทศจะเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในการอุปโภคบริโภค ทำให้ต้องมีการนำเข้าเชื่อเพลิงจากต่างประเทศ และกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยร่วมของประเทศ ดังนั้น ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้เปิดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนที่เริ่มดำเนินการ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ ที่จะส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และผลประโยชน์ที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมของโครงการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรปิโตรเลียม และผู้รับสัมปทานในอ่าวไทยทุกราย ได้จัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1 โครงการดังกล่าวจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนที่เริ่มดำเนินการใดๆ ดังนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ร่วมกับบริษัทผู้รับสัมปทาน ที่มีแผนสัมปทานอยู่ในบริเวณอ่าวไทย จึงได้มอบหมายให้สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้

นายสุนทร รัตนวราหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพร้อมด้วยคณะได้นำเสนอกิจกรรมที่ผู้ได้รับสัมปทาน ได้จัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชาวชลบุรี ซึ่งจำเป็นต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ โดยเป็นไปตามมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เพื่อเผยแพร่ภาพรวมของการสำรวจพัฒนาปิโตรเลียม สำหรับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2553 ซึ่งเป็นไปเนื่องจากสถานการณ์ความต้องการพลังงานในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมาจากต่างประเทศมากขึ้นจนมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ถึงแม้ว่าจะได้รับทราบว่าประเทศไทยก็มีการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงก็คือยังไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของผู้บริโภคอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม การประชุมรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวชลบุรี นักวิชาการทั้งหลาย รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับทราบข้อเท็จจริง อาจมีการเสนอข้อคิดเห็นต่อกิจกรรมตลอดจนคำถาม การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างท่านทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวชลบุรี และ ผู้ประกอบการต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

ดำ