พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 มีนาคม 2553 :: 11:03:32 am 12231

เปิดศูนย์กลางสหกรณ์ไทย แหล่งค้นข้อมูลภาคตะวันออก

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เดินหน้าเร่งจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD HUB) ระดับภูมิภาค เป็นฐานข้อมูลสหกรณ์เพื่อศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เฝ้าระวัง และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่สำคัญของสหกรณ์ไทยภาคตะวันออก

ศรีราชา – เมื่อเร็วๆ นี้ (22 มี.ค. 53) ที่สำนักงานศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (CAD HUB) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดศูนย์แห่งใหม่ โดยมี นายพรชัย ขวัญสกุล ปลัดจังหวัดชลบุรี นางสาวสมรัก เกิดกฤษฎานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ คอยให้การต้อนรับ

การจัดตั้ง CAD HUB ระดับภาค ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บเชื่อมโยงข้อมูลด้วยกระบวนการรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และภาวะเศรษฐกิจของภาคสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งสืบข้อมูลที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ในลักษณะ Real-Time การนำเสนอผ่านระบบ Internet เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสหกรณ์ ตลอดจนผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศต่อไป

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้อมูลและสารสนเทศทางการเงินในภาคสหกรณ์ โดยการจัดจั้ง CAD HUB หรือศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย (Center of Thai Cooperative Information) ทั้งในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด รวม 20 แห่ง ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญของสหกรณ์ไทย ที่จะเอื้อประโยชน์ต่อภาคสหกรณ์ ในการเสริมสร้างเครดิตทางบัญชีและการเงิน ช่วยต่อยอดทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศได้เป็นอย่างดี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ เพื่อการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศได้

ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ไทย ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2 จะเป็นจุดต่อเชื่อมให้สหกรณ์สามารถขยายขอบเขต การดำเนินงานได้อย่างกว้างไกล ด้วยกระบวนการรวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผ่านกลไกการบัญชี และนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ โดยเชื่อมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลสหกรณ์ระดับประเทศในลักษณะ Real-Time ศูนย์ข้อมูลสหกรณ์ไทยจะช่วยสร้างความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ให้กับสหกรณ์ และนำเสนอผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับสหกรณ์และผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาครวมของประเทศในที่สุด

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com