พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มิถุนายน 2553 :: 11:06:48 am 24434

กพร.หนุนคนพิการ ต่อยอดพัฒนา ฝีมือแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตระหนักถึงความสำคัญของผู้พิการ จัดสัมมนา “การพัฒนาบุคลากรกรมพัฒนาฝีมือแรงเพื่อการขับเคลื่อนในการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพัฒนาฝืมือแรงงานคนพิการ

พัทยา – วานนี้ (24 มิ.ย. 53) เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมฟูราม่า จอมเทียนบีช เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโดยยึดหลัก “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยในส่วนของแรงงานคนพิการนั้น ได้กำหนดนโยบายว่า “แรงงานคนพิการจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือการทำงาน และยังจัดหางานให้ทำ เพื่อมีรายในการดำรงชีพ รวมทั้งการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย”

ซึ่งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง คนพิการสามารถยึดหลักการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความความคิดเห็นเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการส่งเสริมการฝึกอาชีพคนพิการร่วมกันระหว่างหน่วยงานจะทำให้การพัฒนาฝีมือคนพิการมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการในลำดับต่อไป

ด้านนายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลการสำรวจประชากรคนพิการของสำนักสถิติแห่งชาติในปี 2550 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรที่เป็นผู้พิการประมาณ 1.9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ รัฐบาลจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับคนพิการ โดยมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ในการดูแลสิทธิประโยชน์และให้ความคุ้มครองคนพิการฟื้นฟูอาชีพและการจ้างแรงงาน(คนพิการ)

 

ทางกรมฯ จึงได้มีภารกิจด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการโดยส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าฝึกอบรมร่วมกับผู้รับการฝึกปกติตามหลักสูตรที่เหมาะสมในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรี และยังส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานคนพิการโดยจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ และนานาชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้แน่คนพิการ และเพื่อประชาสัมพันธ์ความสามารถทางฝีมือคนพิการให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศต่อไป

Reporter : คัมภีร์   Photo : คัมภีร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com