พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 มิถุนายน 2553 :: 11:06:09 am 23645

ชลบุรี จัดอบรมเยาวชนประชาธิปไตย

โรงเรียนชลกันยานุกูล จัดการอบรมเยาวชนประชาธิปไตย ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ชลบุรี – วานนี้ (18 มิ.ย. 53) นายบรรจบ  รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยได้รับความร่วมจากนายเสวก พลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชลกันยานุกูล นำนักเรียนจำนวน 400 คน เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่และสิทธิของตนในการเข้าถึงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

สำหรับการอบรมในวันนี้ มีเนื้อหาสาระเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการบรรยายพิเศษ ในเรื่อง ประชาธิปไตยในสังคมไทย โดยนายบรรจบ  รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี และเรื่อง ธรรมาธิปไตย โดย ดร.สุรศานติ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นำไปเผยแพร่ขยายผลต่อกลุ่มเพื่อนและบุคคลใกล้เคียง อันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี กับโรงเรียนชลกันยานุกูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยและได้แสดงการใช้สิทธิเลือกตั้งในระดับโรงเรียน ชุมชน ตำบล จังหวัด และระดับประเทศต่อไป

นายบรรจบ  รุ่งโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี และโรงเรียนชลกันยานุกูล ที่ได้บูรณาการร่วมกันจัดโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553 ในวันนี้ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนนักศึกษา และเยาวชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ และสิทธิของตนในการเข้าถึงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อนำไปเผยแพร่ ขยายผลต่อกลุ่มเพื่อน และบุคคลใกล้เคียง อันได้แก่ ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com