พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
14 มิถุนายน 2553 :: 10:06:33 am 22776

เมืองพัทยาจัดแข่งขันแอโรบิก ทูบีนัมเบอร์วัน

เมืองพัทยามอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนการกิจกรรม จัดการแข่งขัน To Be Number One Teen Aerobic&Dancereise Pattaya Championship 2010 และการประกวดจัดนิทรรศการผลงานชมรม To Be Number One ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา

พัทยา – วานนี้ (13 มิ.ย. 53) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้แทน นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขัน เต้นแอโรบิก และแด๊นเซอร์ ชิงแชมป์ ประจำปี 2010 การประกวดการจัดนิทรรศการผลงานชม To Be Number One ณ บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา โดยมี นายวีรวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครง เพื่อต่อต้านเสพติด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ปลัดเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา หัวหน้าหน่วยงานราชการ สถานศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และประชาชนจำนวนมากมาร่วมกิจกรรม พร้อมกับร้องเพลงไม่ไกลเกินฝัน

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยโดยตรง ทำให้เสียโอกาสในด้านการพัฒนาประเทศ บั่นทอนคุณภาพชีวิต การดำเนินโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ยังมุ่งเน้นไปในเรื่องของการสร้างผลงานด้วยวิธีปราบปรามเป็นหลักใหญ่ แท้จริงแล้วจะต้องกระทำควบคู่ไปกับการป้องปราม ให้ความรู้ ส่งเสริม สนับสนุนปัจจัย ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดตั้งแต่ระดับครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน สังคม และประเทศ รัฐบาลจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน เป็นยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเป็นเกราะและภูมีคุ้มกันต่อต้านไม่ให้ยาเสพติดรุกล้ำเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปด้วย รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว

และกล่าวอีกว่า ในภาพรวมของปัญหายาเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง และความมั่นคงของประเทศ ซึ่งในภาพรวมของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองการท่องเที่ยว ยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดหลายช่องทาง ช่องทางที่ต้องระมัดระวังให้มากที่สุด ก็คือ ช่องทางที่จะเข้าสู่โรงเรียน เพราะเยาวชนยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่จะถูกหล่อหลอมให้หลงเข้าสู่วัฎจักรของวงโคจรยาเสพติดได้ง่าย ดังนั้น เมืองพัทยา จึงได้มุ่งเน้นในเรื่องของการรณรงค์ในกลุ่มเยาวชนโดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เพื่อสนองตอบต่อพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานในโครงการ To Be Number One เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดด้วยกิจกรรมที่เยาวชน และวัยรุ่นสนใจเข้าร่วมแข่งขัน Teen Aerobic&Dancereise Pattaya Championship 2010

เพื่อให้วัยรุ่นได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ และสร้างความสุขให้กับตัวเอง ในสถานที่อันเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกของความเป็นเยาวชนที่ดี มีน้ำใจ รู้แพ้รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย เคารพกฎกติกาการแข่งขัน และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

นฤมล สำรี