พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
23 กรกฎาคม 2553 :: 10:07:27 am 27703

รบ.จัดสัมมนา มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจ คนไทยรักชาติ

รัฐบาลเปิดโครงการ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ให้คนไทยปรองดอง สมานฉันท์ รักในความเป็นชาติไทยและเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธงชาติทั่วถึงมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องธงไตรรงค์ ธำรงไทย

สัตหีบ – วานนี้ ( 22 ก.ค. 53) นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้นำองค์กรจากทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา จากทั่วประเทศเดินทางเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการรณรงค์ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของธงชาติไทยเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ การชัก การประดับ และการเคารพธงชาติ รวมถึงการร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง แก่กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ เป็นการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้บุคคล และหน่วยงานทุกภาคส่วนของสังคมได้รับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทย และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน

 

นายระพีพันธุ์  สริวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความถูกต้องในเรื่องของการใช้ การชัก การแสดง การประดับ และการเคารพธงชาติ รวมถึงการร้องเพลงชาติอย่างมีมาตรฐานและถึงต้อง จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือ “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธงชาติไทยดังกล่าว และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องธงชาติทั่วถึงมากขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาให้ความรู้เรื่องธงไตรรงค์ ธำรงไทย พร้อมกันไป

โดยมีพื้นที่ดำเนินการทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ธงชาติ หรือธงไตรรงค์ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ของคนในชาติ และช่วยธำรงความเป็นไทยไว้ ด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นชาติ และศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยสมดังคำกล่าวที่ว่า “ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงมาร่วมใจเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

 

สำหรับ ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทย บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย เป็นเครื่องหมายแสดงว่าไทยเราเป็นชาติที่รักษาความเป็นเอกราชยั่งยืนมาแต่โบราณกาลตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนไทยทุกคนต้องให้ความเคารพ นอบน้อม นำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นศูนย์รวมพลังความรักชาติของคนไทยทั่งมวล ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ทั้งนี้ นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ พิจารณาเห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการตามโครงการ เรื่องธงไตรรงค์ ธำรงไทย ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าว สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามแนวทางในคู่มือปฏิบัติเรื่องธงชาติไทย โดยให้มีกิจกรรมการอบรมสัมมนา เรื่อง  “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” เพื่อปลุกจิตสำนึกในความรักชาติ และความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ โดยใช้เนื้อหาเกี่ยวกับธงชาติ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการสื่อความหมายของธงชาติไทย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com