พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 สิงหาคม 2553 :: 18:08:28 pm 30246

ตม.ชลบุรี เปิดศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ

เปิดศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ รวบรวมข้อมูลหมายจับชาวต่างชาติจากทั่วโลกที่ทันสมัย ฉับไว ด้วยเทคโนโลยีไอทีแบบออนไลน์เชื่อมโยงด้วยระบบสืบค้นประวัติอาชญากรที่ทางการต้องการตัว บุคคลต้องห้าม

พัทยา-วันนี้ (5 ส.ค. 53) ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี อย่างเป็นทางการ โดยมี พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผบช.สตม. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์ ผกก.ตม.จว.ชลบุรี, คุณอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา แขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการระดับสูง และสื่อมวลชนร่วมงานคับคั่ง

ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับการดูแล ของ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) มีหน้าที่หลักในการให้บริการชาวต่างชาติที่เข้ามาพักผ่อน หรือประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างรายได้ให้ประเทศชาติ ซึ่งในแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าออกประเทศไทย และเดินทางมาท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มักจะมีอาชญากรข้ามชาติหลบหนีเข้ามากบดาน หรือแฝงตัวเข้าใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด

นอกจากนี้ ประเทศไทยังมักถูกกล่าวหา เป็นแหล่งซ่องสุมขนาดใหญ่ ของอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่ง พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผบช.สตม. ได้จัดตั้งศูนย์หมายจับขึ้นที่ สตม. โดยมีการรวบรวมหมายจับทั้งประเทศและต่างประเทศเกือบ 3,000 หมาย เพื่อสะดวกต่อการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี โดย พ.ต.อ.อธิศวิส กมลรัตน์ ผกก.ตม.จว.ชลบุรี จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อสนองนโยบายของซึ่ง พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ ผบช.สตม. ที่ให้เร่งรัดปราบปรามอาชญากรรมต่างชาติ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ที่แอบแฝงเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นรูปธรรม

จากเหตุผลดังกล่าวตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี จึงจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ขึ้นในวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ณ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ชั้น 2  เลขที่ 75/265 หมู่ 12 ถนนชายหาดจอมเทียน ซอย 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร. 038-059588 การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวสามารถนำข้อมูลหมายจับต่างๆ ที่รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกับระบบไอทีต่างๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สาก (High Performance) เป็นกระบวนการบริหารราชการ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งมุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ และบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ตลอดจนการปฏิบัติและบูรณาการ การปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 แผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่เน้นย้ำหลักสำคัญ 3 ประการ

Service Mind เน้นการให้บริการ โดยให้ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญลำดับแรก

Security ด้านความมั่นคงของชาติ ความสงบสุข เรียบร้อย การให้บริการที่ดี ต้องควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง สกัดกั้น และจับกุมบุคคลต้องห้าม หรือผู้กระทำผิดในพื้นที่

Standard ต้องเป็นมาตรฐานสากล ในการตรวจ ต้องมีกำหนดขั้นตอน และระยะเวลาทำงานที่ชัดเจน จัดระเบียบและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

2.เพื่อใช้สืบค้นข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูล ในกระบวนการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนประสานหน่วยงานภายในและภายนอก สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มีที่ตั้งในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียง ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยรวมไปถึงอาชญากรรมที่เกิดในประเทศและอาจมีแนวโน้ม หรือมีเครือข่ายขยายไปยังนานาประเทศ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้จำนวน 4 ระบบ เพื่อไว้ใช้ตรวจสอบข้อมูลของบุคคลต่างด้าว และสนับสนุนงานสืบสวนปราบปรามได้แก่

2.1 ระบบ PISCES (การเชื่อมต่อในอนาคต)

2.2 ระบบ POLIS เป็นระบบค้นหาข้อมูลภายในของ สำนักงานตำรวจแห่งาติ โดยระบบสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร์, ข้อมูลติดตามผลคดี, ข้อมูลใบอนุญาตขับรถ, ข้อมูลโครงข่ายสืบสวนสอบสวนคดี

2.3 ระบบ IMM เป็นระบบสำหรับเพื่อใช้ตรวจสอบรายชื่อในบัญชีบุคคลต้องห้าม และบัญชีเฝ้าดูของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการตรวจสอบ บุคคลเข้า-ออก ราชอาณาจักร จากด่านต่างๆ

2.4 ระบบ IM เป็นระบบที่ใช้ภายในของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี สำหรับการบันทึกและค้นหาข้อมูล ในการขออยู่ต่อทุกประเภท การแจ้งที่พักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง และบันทึกข้อมูลหมายจับของชาวต่างชาติ

ปัจจุบันนี้ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี ได้รวบรวมข้อมูลหมายจับของศาลไทย ได้จำนวน 1,912 ราย หมายจับสากลจำนวน 260 ราย และสถานทูตขอ จำนวน 297 ราย

Reporter : PDN staff   Photo : วนิดา   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com