พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 สิงหาคม 2553 :: 11:08:48 am 33237

ปภ. บูรณาการฝีกอบรม ระบบบัญชาการเหตุการณ์

กำหนดฝึกป้องกันท่าเรือร่วมกับบริษัทท่าเรือในพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการสาธารณภัย และสามารถประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในเบื้องต้นได้

ชลบุรี – วานนี้ (17 ส.ค. 53) นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ณ ห้องประชุมสามมุข โรงแรมชนอินเตอร์ อำเภอเมือง จังหัดชลบุรี

จากสถานการณ์ปัจจุบัน สาธารณภัย และภัยพิบัติมีแนวโน้มทวีความทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกที จากการศึกษาทบทวนรายงาน บทเรียน และประสบการณ์ที่ประเทศไทยได้รับมือกับสาธารณภัย และภัยพิบัติรุนแรงที่ผ่านมา พบว่ายังคงอาศัยการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการประสาน การบูรณาการปฎิบัติงานเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2553 ทัพเรือภาคที่ 1 ได้กำหนดฝึกป้องกันท่าเรือในพื้นที่รับผิดชอบ โดยได้กำหนดฝึกร่วมกับบริษัทท่าเรือในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2553 โดยใช้รหัสการฝึก Naval Security Port Exercise 2010 (NSP – EX10) ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อให้การประสานงานการปฏิบัติเป็นไปตามหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายกอบชัย บุญอรณะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสภาพการณ์ และโอกาสดังกล่าว ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ปี 2553 ด้านการบัญชาการเหตุการณ์ในการร่วมฝึกป้องกันท่าเรือ ขึ้น เพื่อบูรณาการฝึกซ้อมแผนด้งกล่าวโดยได้กำหนดการฝึกอบรมเน้นเฉพาะเรื่อง ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่ใช้สั่งการ ควบคุม และประสานความาร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพมาใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ทำการคัดเลือกหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอพนัสนิคม จำนวน 70 คน จะได้นำความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในระบบบัญชาการเหตุการณ์ในการจัดการสาธารณภัย และสามารถประยุกต์ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในเบื้องต้นได้

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหว หรือสึนามิ ภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เป็นต้น หรือแม้แต่ภัยด้านความมั่นคง เช่น การก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือการชุมนุมประท้วง เป็นต้น จะเห็นได้ว่าการเกิดขึ้นของสาธารณภัย และภัยพิบัติดังกล่าวถือเป็นภาวะวิกฤตหรือสถานการณ์ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือหรือตอบโต้ ต่อสถานการณ์วิกฤตินั้นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด ดังนั้น การเสริมสร้างพัฒนา กระบวนการคิดในการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานเดียว ที่เรียกว่า ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่ใช้สั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารสาถนการณ์ฉุกเฉินสาธารณภัยทุกชนิด เพื่อเป็นเครื่องมือของการบริหารหนึ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องมืออันเหมาะสมต่อการจัดการในภาวะวิกฤต หรือภาวะฉุกเฉิน และสามารแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับสานการณ์ปัจจุบัน

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com